عنوان مقاله ترجمه شده:یک مدل دو پارامتری جهت شبیه سازی اثرات جهتی مادون قرمز حرارتی برای کاربرد های سنجش از راه دور
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A two parameter model to simulate thermal infrared directional effects for remote sensing applications
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Remote Sensing of Environment12
چکیده فارسی:اندازه گیری های دمای سطی زمین (LST) که در دامنه مادون قرمز حرارتی (TIR) انجام می شود، در معرض نا همسانگردی جهتی شدید قرار داشته اند. به جای مدل های TIR فیزیکی تحلیلی دقیق که به اطلاعات ورودی و ظرفیت محاسباتی قابل توجه نیاز دارند، روش های پارامتریک ساده شده قادر به نشان دادن و اصلاح با دقت اثرات زاویه ای بر LST می باشند که برای کاربرد های اجرایی ماهواره نیز مناسب خواهند بود. ما در این تحقیق یک مدل دو پارامتری ساده تحت عنوان RL (روجین- لاگوارده) را که نشان دهنده قابلیت هایی جهت نشان دادن علائم جهتی کاربرد های شهری و گیاهی با دقت بهتر از 1 درجه می باشد، ارائه می کنیم. این مقدار نشان دهنده RMSE (خطای جذر مربعات میانگین) به دست آمده به عنوان بهترین توجیه مدل RL نسبت به مجموعه داده های موجود می باشد. سپس روش RL با یک مجموعه داده ترکیبی ایجاد شده توسط مدل مشاهده پوشش خاک، فتوشیمی و شار انرژی (SCOPE) ایجاد شده است به طوری که تغییرات گسترده در روش های هواشناسی، سازه و ساختار سایبان و شرایط آب مد نظر قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده RMSE≤0.6C می باشند که به عنوان یک نتیجه مناسب شناخته می شود. همچنین مدل RL از عملکرد بهتری حتی نسبت به مدل پارامتریک مشهور ونیکوو که دارای دو مجهول می باشد، برخوردار است. توانایی مدل RL جهت بازتولید بهتر پدیده نقطه داغ به بیان این خصوصیت می پردازد. مدل RL به عنوان یک روش احتمالی برای زنجیره های پردازش عملیاتی داده های ماهواره ای TIR شناخته می شود، زیرا این مدل در برگیرنده الزامات هر دو فرمول بندی تحلیلی و تعداد محدود پارامتر های ورودی می باشد. با این حال بایستی تلاش ها جهت انجام روش های معکوس صورت پذیرد.
چکیده انگلیسی:Measurements of land surface temperature (LST) performed in the thermal infrared (TIR) domain are prone to strong directional anisotropy. Instead of detailed analytical physical TIR models requiring too much input information and computational capacities, simplified parametric approaches capable to mimic and correct with precision the angular effects on LST will be deemed suitable for practical satellite applications. In this study, we present a simple two parameters model, so-called RL (Roujean-Lagouarde), which shows capabilities to properly depict the directional signatures of both urban and vegetation targets within an accuracy better than 1 °C. This latter value is the RMSE (root mean square error) obtained as the best adjustment of the RL model against in situ datasets. Then the RL approach was compared to a synthetic dataset generated by the model Soil Canopy Observation, Photochemistry and Energy fluxes (SCOPE) in which large variability in meteorological scenarios, canopy structure and water status conditions was accounted for. Results indicate RMSE ≤0.6 °C which is a very hopeful result. Besides, the RL model performs even better than the popular parametric model of Vinnikov that encompasses two unknowns. The ability of RL model to better reproduce the hotspot phenomenon explains this feature. The RL model appears as a potential candidate for future operational processing chains of TIR satellite data because it fulfills the requirements of both simple analytical formulation and limited number of input parameters. Efforts nevertheless remain to be done on inversion methodologies.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید