عنوان مقاله ترجمه شده:یک مدل تحلیلی برای رفتار تنش-کرنش بتن محدود شده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An analytical model for stress–strain behavior of confined concrete
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2005Engineering Structures12
چکیده فارسی:به خوبی شناخته شده است که قدرت و انعطاف پذیری بتن به شدت وابسته به سطح سلول های ارائه شده با تقویت جانبی هستند. سختی و رفتار سازنده تقویت محصور (الاستیک، الاستوپلاستیک، و غیره) عوامل مهم موثر بر رفتار بتن هستند. در این مطالعه، مدل بتن محصور ساده جدیدی برای توصیف ویژگی های تغییر شکل محوری و جانبی بتن تحت فشار سه محوری توسعه یافته است. رابطه تنش-کرنش بتن محصور در جهت محوری با منطقه الاستیک پیرو یک منحنی غیر خطی تعریف شده است. منطقه نزولی منحنی تنش-کرنش با استفاده از معیار انرژی شکست ثابت تعریف شده است. حد الاستیک، استحکام نهایی و ظرفیت باقی مانده بتن محصور شده با استفاده از معیار لئون-پرامونو تعیین شد. تغییر شکل جانبی بتن محصور است با استفاده از یک تابع توصیف شد که یک انتقال راحت از رفتار الاستیک به غیر ارتجاعی را فراهم می کند و شرایط کرنش حجمی صفر در مقاومت نهایی را برآورده می سازد. مدل در مقایسه با نتایج حاصل از آزمون سه محوری فشرده سازی بتن، الیاف و پلیمرهای تقویت شده (FRP) و آزمون های بتن فولاد محدود در مقالات پیشین گزارش شده است. سازش خوبی از نظر قدرت نهایی، قدرت باقی مانده و محوری و رفتار تغییر شکل جانبی مشاهده شده بود. مشاهده شده است که با از بین بردن نیاز به تنظیم پارامترهای مختلف برای انواع تقویت جانبی این مدل می تواند با موفقیت برای FRP و فولاد بتن محصور اعمال شود. در نهایت، یک مطالعه پارامتریک به منظور بررسی اثر نسبت آرماتور جانبی ، بتون قدرت و انرژی شکست فشاری بر رفتار فولاد و FRP بتن محصور انجام شد.
چکیده انگلیسی:It is well known that the strength and ductility of concrete are highly dependent on the level of confinement provided by the lateral reinforcement. The stiffness and the constitutive behavior of the confining reinforcement (elastic, elastoplastic, etc.) are the important factors affecting the behavior of concrete. In this study, a new simple confined concrete model is developed for describing the axial and lateraldeformation characteristics of concrete under triaxial compression. The stress–strain relationship of confined concrete in the axial direction is defined with an elastic region followed by a nonlinear curve. The descending region of the stress–strain curve is defined using aconstant failure energy criterion. The elastic limit, ultimate strength, and residual capacity of confined concrete are determined using the Leon–Pramono criterion. The lateral deformation of confined concrete is described using a function that provides a smooth transition from elastic to inelastic behavior and satisfies the zero volumetric strain condition at ultimate strength. The model estimations are compared with the results of triaxial concrete compression tests, and fiber reinforced polymer (FRP) and steel confined concrete tests reported in the literature. A good agreement was observed in terms of ultimate strength, residual strength, and axial and lateral deformation behavior. It was observed that the model can be successfully applied for FRP and steel confined concrete, removing the need to adjust parameters for different lateralreinforcement types. Finally, a parametric study was conducted to investigate the effect of the lateral reinforcement ratio, concrete strength, and compressive failure energy on the behavior of steel and FRP confined concrete.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید