عنوان مقاله ترجمه شده:یک بررسی از تأثیر حملات اینترنت اشیاء
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An Impact Review on Internet of Things Attacks
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20155
چکیده فارسی:ناهمگونی دستگاه هایی که می توانند به‌طور یکپارچه به یکدیگر اتصال یابند و به انسان ها متصل شوند موجب پدید آمدن یک مظهر محاسباتی جدید به نام اینترنت اشیاء شده است. قابلیت اتصال و مقیاس پذیری این امواج تکنولوژیکی می توانند برای ارتقای ارائه خدمات در بسیاری از حوزه های برنامه های کاربردی که توسط مطالعات اخیر درزمینه‌ی هم کنش پذیری اینترنت اشیاء آشکار شد، مورداستفاده قرار گیرد. هرچند، به‌منظور این که مزایای مورد انتظار از اینترنت اشیاء حاصل شوند، مباحث امنیتی بسیاری وجود دارند که باید به آن‌ها پرداخته شود. این مباحث در محدوده نگرانی های امنیتی مرتبط با محیط های برنامه های کاربردی، مباحث امنیتی داخلی فناوری ارتباطات، مباحث مقیاس پذیری و قابلیت اداره هستند. با توجه به افزایش تعداد «اشیاء» ای که می توانند بدون نظارت به یکدیگر متصل شوند، پیچیدگی چنین شبکه ای یک نگرانی عمده را برای امنیت آتی اینترنت و عملکرد معتبر به وجود می آورد. تمرکز این مقاله، بررسی تأثیر برخی از حمله های منسوب به اینترنت اشیاء است. یک بررسی زمینه ای از تحقیقات انجام شده در این حوزه، با استفاده از روش شناسی کیفی به‌کارگرفته شد. این تحقیق می تواند درزمینه‌ی ارائه ی یک روش برای طراحی امنیتی و تحقیقات آتی درزمینه ی مقیاس پذیری اینترنت اشیاء مفید باشد. بهره‌گیری از کاربردهای آتی پیرامون اینترنت اشیاء می تواند به بینش های ارزشمندی دست یابد، زیرا از ماهیت حملات و تأثیرات مشاهده‌شده آن‌ها پرده برداری خواهد شد و راه حل های ممکن می توانند پیرامون آن‌ها تکوین یابند.
چکیده انگلیسی:The heterogeneity of devices that can seamlessly connect to each other and be attached to human beings has given birth to a new computing epitome referred to as the Internet of Things. The connectivity and scalability of such technological waves could be harnessed to improve service delivery in many application areas as revealed by recent studies on the Internet of Things’ interoperability. However, for the envisaged benefits to be yielded from Internet of Things there are many security issues to be addressed, which range from application environments security concerns, connection technology inbuilt security issues, scalability and manageability issues. Given the increasing number of objects or “things” that can connect to each other unsupervised, the complexity of such a network is presenting a great concern both for the future internet’s security and reliable operation. The focus of this paper was to review the impact of some of the attacks attributable to internet of things. A desktop review of work done under this area, using the qualitative methodology was employed. This research may contribute towards a roadmap for security design and future research on internet of things scalability. The deployment of future applications around Internet of Things may receive valuable insight as the nature of attacks and their perceived impacts will be unveiled and possible solutions could be developed around them.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید