عنوان مقاله ترجمه شده:یک الگوریتم کارآمد و موثر برای استخراج K الگوی برتر متناوب
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An efficient and effective algorithm for mining top-rank-k frequent patterns
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Expert Systems With Applications9
چکیده فارسی:استخراج الگوهای متناوب کاندیدهای بسیاری تولید میکند که نیاز به صرف مقدار زیادی از حافظه و زمان استخراج دارد. در کاربردهای واقعی، از تعداد کمی از الگوهای متناوب استفاده می شود. بنابراین، استخراج K الگوی برتر متناوب که تعداد الگوهای متناوب استخراج شده را با رتبه بندی آنها برحسب تناوب محدود میکند، مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله الگوریتم iNTK را پیشنهاد می کند که یک نسخه بهبود یافته از الگوریتم NTK برای استخراج K الگوی برتر متناوب است. این الگوریتم از یک ساختار N-لیست برای نشان دادن الگوها استفاده میکند. این مفهوم استنتاجی برای سرعت بخشیدن به روند استخراج K الگوی برتر مورد استفاده قرار میگیرد. آزمایش هایی برای ارزیابی iNTK و NTK برحسب زمان استخراج و مصرف حافظه برای هشت مجموعه داده انجام گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که iNTK کارآمد تر و سریعتر از NTK است
چکیده انگلیسی:Frequent pattern mining generates a lot of candidates, which requires a lot of memory usage and mining time. In real applications, a small number of frequent patterns are used. Therefore, the mining of toprank-k frequent patterns, which limits the number of mined frequent patterns by ranking them in frequency, has received increasing interest. This paper proposes the iNTK algorithm, which is an improved version of the NTK algorithm, for mining top-rank-k frequent patterns. This algorithm employs an N-list structure to represent patterns. The subsume concept is used to speed up the process of mining top-rankk patterns. The experiments are conducted to evaluate iNTK and NTK in terms of mining time and memory usage for eight datasets. The experimental results show that iNTK is more efficient and faster than NTK.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید