عنوان مقاله ترجمه شده:کنترل پرتفلیو (اسناد ومدارک) پروژه چند میلیاردی – مایلستون به عنوان شاخص عملکردی مهم برای مدیریت پرتفلیو پروژه
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Controlling a multibillion project portfolio - milestones as key performance indicator for project portfolio management
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Procedia - Social and Behavioral Sciences8
چکیده فارسی:مطالعات مختلف نشان می دهند که پروژه ها تمایل به تاخیر دارند. برای یک پروژه این امر یک چالش می باشد، اما برای مدیران پرتفلیو که صدها پروژه بزرگ را کنترل می کنند، تاخیرها را نیز می توان به مشکلات قابل توجه افزود. این مطالعه موردی مبتنی بر اندازه گیری داده های بیش از 200 مایلستون در طول دوره بیش از 6 ساله می باشد که تجارت چندین میلیارد دلاری را پوشش می دهد و هر ساله 200 – 300 پروژه بزرگ را اجرا می کند. این مقاله راهبردهایی را برای کنترل پرتفلیوها علی رغم تاخیرها نشان خواهدداد. تحلیل تاخیرهای مایلستون (رویدادها یا وقایع مهم در پروژه که باید مدیریت شوند) الگوهای بازگشتی را نشان می دهد، که تبدیل به اطلاعات مورد استفاده برای کنترل می شود. در تجزیه وتحلیل 5 ناحیه کسب وکار مختلف، دریافته شد که الگوی تاخیرها مشابه می باشد. منحنی ها دستاورد نسبتا بزرگی را نشان می دهند که هر سال تکرار می شوند، و منحنی های گرایش را ایجاد می کنند. چون مدیر پرتفلیو این رفتار را انتظار دارد، در نتیجه از این اطلاعات برای کنترل جریان نقدینگی پرتفلیو پروژه استفاده می کند. داده ها منحصر به فرد هستند، اما ما فکر می کنیم که گرایش های اندازه گیری شده نوعی از گرایش های کلی را نشان می دهند. علی رغم تاخیرهای نسبتا بزرگ در پرتفلیو، مدیر پرتفلیو طوری مدیریت می کند تا بودجه را فراهم کند. موفقیت در سطح پروژه لزوما مشابه با کنترل موفق پرتفلیو نیست.
چکیده انگلیسی:Different studies show that projects tend to be delayed. For one project this is a challenge, but for the portfolio manager managing hundreds of large projects, delays can add up to significant problems. This case study is based on data measuring more than 2000 milestones over a period of more than six years, covering a multi-billion dollar business that runs 200-300 large projects every year. This paper will address strategies for governing portfolios despite delays. Analyzis of the milestone delays show reoccurring patterns, which is made into information used to govern. In the five different business areas analysed, the pattern of delays were found to be similar. The curves showing relative milestone achievement repeat themselves year after year, producing tendency curves. Since the portfolio manager expects this behavior he uses the information to govern the project portfolio cash flow. The data are unique, but we think the measured tendencies indicate some sort of global tendencies. Despite relative large delays in the portfolio the portfolio manager manages to meet the budget. Success on project level is not necessarily the same as success governing a portfolio.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید