عنوان مقاله ترجمه شده:کاربرد های نظریه صف در تامین تنباکو
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Applications of Queuing Theory in the Tobacco Supply
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Agriculture and Agricultural Science Procedia7
چکیده فارسی:مشکلات زیادی در عرضه کالا وجود دارد. در یک شرکت، هم عرضه کالا در قالب مواد اولیه، و هم عرضه کالا در قالب محصول نهایی به مصرف کننده مطرح است.PT XYZ منابع بدست آمده از تنکابو خشک (مادورا خرده شده) از نام یک جمع کننده تنباکو محلی است که به اسم بندول نیز شناخته می شود.صف بسیار طولانی بوده است و بندول زمان های مبهم مکرری را برای خدمت دهی در طی کوتاهی زمان انتظار و مبهم بودن میزان این زمان سپری کرده است.و این موضوع بر روی زمینه و هزینه بندول تاثیر دارد. به همین دلیل، این تحقیق با اهداف 1) بدست آوردن یک سیستم صف بندی برای عرضه تنباکو 2 ) بدست آوردن یک سیستم صف بندی مناسب در عرضه تنباکو 3 ) بدست آوردن یک هزینه حداقلی برای سیستم صف در عرضه تنباکو.تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مدل های صف در PT XYZ بدست آمده است.نتایج حاصل از این مطالعه عبارتند از: 1 ) سیستم های صف در قالب مسیر صف بندی PT XYZ با کانال های متعدد،زمان انتظاری که برای خدمت دهی لازم است به اندازه کافی کوتاه است در حد 0. 0 03 دقیقه است، میانگین زمان 778 . 2 در سیستم است،طول صف 0 . 0006 واحد از خدمات حمل و نقل است که معادل با یک واحد از حمل و نقل است، صف های طولانی در سیستم 0 . 605 واحد از حمل و نقل است که معادل با 21 واحد از حمل و نقل است. 2 ) به وقوع پیوستن یک صف طولانی در حقیقت بیرون از سیستم صف است، زیرا حمل و نقل کننده های تنباکو می خواهند وارد انبار شوند و بلافاصله خدمت دهی کنند. 3 ) حداقل هزینه برای بندول به ازای هر واحد حمل و نقل ( برداشت) که نیاز به 2 کارگر دارد حدودا 450 000 000 RP است.حداقل هزینه متحمل شده برای سایر واحد های حمل و نقل (کامیون) 70000000 RP است که نیاز به دو کارگر برای کارهای متفاوت و هزینه های اجاره دارد.
چکیده انگلیسی:There are many problems in the supply of goods. In the company, both in the supply of goods in the form of raw materials, as well as in the supply of goods in the form of the final product to the consumer. PT XYZ obtain supplies of dried tobacco (chopped Madura) of the local name tobacco collectors as known as bandol. The queues were quite long and bandol experiencing frequent obscurity of time to be served during the waiting time shortage and obscurity. This has an impact on the co st and time to bandol. Therefore, this research aims are ( 1 ) to obtain a supply of tobacco queuing system ( 2 ) to obtain a p roper queuing system in the supply of tobacco ( 3 ) to obtain a minimal cost to the queuing system in the supply of tobacco. D ata analysis was performed according to the queuing models in the PT XYZ. The results of the study are ( 1 ) queuing systems in the form PT XYZ path queuing system with a multiple channel, the waiting time to be served short enough that 0.003 minutes, th e average time of 2.877 minutes in the system, the queue length 0.0006 unit of transportation service is equivalent to one unit of transpo rtation, long queues in the system are 0.605 units of transportation that equal to 21units of transportation ( 2 ) the actual o ccurrence of a long queue outside the queuing system, because the transportation carrying tobacco wants to earn their turn to enter the warehouse and immediately served ( 3 ) minimal costs for bandol incurred amounted to Rp 450,000.00 for one unit of transpo rtation (pick up) that it brought 2 workers. Minimal costs incurred amounted to Rp 700,000.00 for other unit of transpo rtation (truck) that it brought two workers to the difference in labour and rental costs.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید