عنوان مقاله ترجمه شده:کارایی اصلاحات ساختاری و اداری در جوامع دموکراتیک جدید
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Th e Effectiveness of Administrative Reform in New Democracies
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2012Public Administration Review,10
چکیده فارسی:مدیران اجرایی و محققین سیاست های پسا کمونیستی مخالف اجرای اصلاحات اداری جدید در جوامع دموکراتیک اروپای شرقی می باشند. تغییر در بخش دولتی پس از سال 1989 موجب تحکیم فرآیند دموکراتیک و بهبود توسعه اقتصادی شده است. با این حال منتقدین معتقدند که اصلاحات اجرایی مواجه با چالش های زیادی در حوزه لیبرالی کردن اقتصاد، ظرفیت نا چیز جهت مدرنیزه کردن و میراث فرهنگی گذشته می باشد. مولفین به بررسی کارایی و اثر گذاری اصطلاحات با ارزیابی اثر اصلاح خدمات شهری بر رویکرد و شفافیت دولت و سرمایه گذاری مستقیم خاربی می پردازند. نتایج تحلیل تجربی نشان می دهد که با پذیرش اصلاحات، مدیریت اجرایی از کارایی بیشتری در کاهش فساد و جذب سرمایه گذاری برخوردار خواهد بود. علی رغم تاخیر و دشواری های اجرایی، پذیرش اصلاحات حائز اهمیت بوده و کشور ها می توانند انتظار نتایج را در زمان کمتر نسبت به برآورد منتقدان داشته باشند.
چکیده انگلیسی:practitioners and scholars of postcommunist politics disagree on the accomplishments of administrative reforms in new Eastern European democracies. Th e transformation of the public sector after 1989 has aimed to consolidate the democratic process and enhance economic development. Skeptics, however, argue that administrative reforms face serious challenges in the context of economic liberalization, insuffi cient capacity for modernization, and cultural legacies of the past. Th e authors judge reform eff ectiveness by testing the impact of civil service reform on government transparency and foreign direct investment. Th e results of the empirical analysis confi rm that once reform is adopted, administrations become more eff ective at reducing corruption and attracting investment. Despite the delays and difficulties of implementation, the adoption of reform is important in and of itself, and countries can expect positive results sooner than skeptics predict.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید