عنوان مقاله ترجمه شده:چگونه بازخورد و اعتماد تیمی بر روی پردازش اطلاعات و یادگیری در تیم های مجازی تاثیر می گذارد: یک مدل میانجی تعدیل شده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:How team feedback and team trust influence information processing and learning in virtual teams: A moderated mediation model
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Computers in Human Behavior8
چکیده فارسی:این تحقیق مدلی را مورد بررسی قرار می دهد که در آن اعتماد تیمی با استفاده از بسط اطلاعات گروهی در تیم های مجازی غیرمستقیم تاثیر بازخورد تیمی را بر روی یادگیری تیم تعدیل می نماید. یک تخقیق تجربی با شرکت 54 تیم که به صورت تصادفی برای شرایط بازخورد تیم و کنترل این شرایط تعیین شده بودند، انجام گرفت. نتایج مدل میانجی تعدیل شده را مطرح نمودند. ما دریافتیم که تاثیر غیرمستقیم بازخورد تیمی بر روی یادگیری تیم از طریق بسط اطلاعات در تیم های مجازی با میزان بالای اعتماد رخ می دهد. به هرحال، این تاثیر غیرمستقیم از نظر آماری به میزان کافی در تیم های مجازی با سطح پایین تری از میزان اعتماد وجود نداشت. علاوه بر این، ما همچنین دریافتیم که بسط اطلاعات گروهی و یادگیری تیمی به طور مثبتی با تیم های مجازی در ارتباط است؛ بنابراین، یافته های ما نشان می دهد که وقتی میزان اعتماد در تیم بالا باشد، بازخورد تیم در بهبود بسط اطلاعات گروهی و یادگیری در تیم های مجازی موثر است.
چکیده انگلیسی:This study examines a moderated mediation model in which team trust moderates the indirect effect of team feedback on team learning through group information elaboration in virtual teams. An experimental study in a laboratory was conducted with 54 teams randomly assigned to a team feedback condition or a control condition. Results provided empirical support to the moderated mediation model. We found that the indirect effect of team feedback on team learning via group information elaboration occurred in virtual teams with a high level of team trust. However, this indirect effect was not statistically significant in virtual teams with lower levels of team trust. Additionally, we also found that group information elaboration and team learning were positively related in virtual teams. Therefore, our findings suggest that team feedback is effective to improve group information elaboration and learning in virtual teams when team trust is high.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید