عنوان مقاله ترجمه شده:چارچوب تصمیم گیری چند معیاری فازی شهودی بر اساس اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی چرخه حیات: مطالعه موردی انرژی بادی ایالت متحده امریکا
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Intuitionistic fuzzy multi-criteria decision making framework based on life cycle environmental, economic and social impacts: The case of U.S. wind energy
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Sustainable Production and Consumption15
چکیده فارسی:نظریه مجموعه فازی شهودی می تواند در رابطه با مدلهای (EE-IO-LCA) ارزیابی چرخه حیات بر اساس ورودی-خروجی محیط زیستی برای کمک به تصمیم گیرندگان در جهت نشان دادن ابهامات و عدم قطعیتهای ذاتی در مسائل برنامه ریزی انرژی پایدار خاص به کار برده شود. در این راستا، مدل EE-IO-LCA می تواند با تئوری مجوعه فازی شهودی برای برنامه تصمیم گیری چند معیاری همراه با مجموعه ای از شاخصهای زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی ترکیب شود. برای رسیدن به این هدف، این مطالعه استفاده از تکنیک برای ترتیب اولویت توسط شباهت به روش حل ایده آل برای انتخاب بهترین جایگزین انرژی بادی برای مسئله MCDM دولایه ای پیشنهاد می کند که نیازمند قضاوت کارشناسانه برای اعمال همزمان وزن مناسب به هر فاز چرخه حیات است و شاخص پایداری نیز باید در نظر گرفته شود. نوآوری این تحقیق این است که پیشنهاد یک روش MCDM نه مرحله ای را برای حل مسائل مرتبط با تصمیم گیری انرژی پایدار با استفاده از ترکیب تکنیهای مختلف را می دهد: 1) روش آنتروپی (بی نظمی) فازی شهودی برای شناسایی اهمیت جداگانه فازها و معیارها 2) یک عملگر IFWGA برای ایجاد یک ماتریس زیر تصمیم با وزنهای اعمال شده به تمام شاخصهای مرتبط و 3) یک عملگر IFWAA برای ساختن ماتریس فوق تصمیم با وزنهای اعمال شده به همه فازهای چرخه حیات. سپس این روش پیشنها شده بعنوان مطالعه موردی برای برنامه ریزی انرژی پایدار مخصوصا برای انتخاب توربینهای بادی نزدیک به ساحل و دور از ساحل V80 و V90 که باید در ایالات متحده نصب شوند به کار برده می شود. اعتقاد بر این است که این روش یک راهنمای حیاتی برای متخصصین LCA در جهت انتخاب بهترین جایگزین انرژی تحت یک سناریوی تصمیم گیری متغیر در آینده فراهم خواهد کرد.
چکیده انگلیسی:Intuitionistic Fuzzy Set theory can be used in conjunction with environmentally extended input–output based life cycle assessment (EE-IO-LCA) models to help decision makers to address the inherent vagueness and uncertainties in certain sustainable energy planning problems. In this regard, the EE-IO-LCA model can be combined with an intuitionistic fuzzy set theory for a multi-criteria decision making (MCDM) application with a set of environmental and socio-economic indicators. To achieve this goal, this study proposes the use of the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution method to select the best wind energy alternative for a double layer MCDM problem, which requires expert judgments to simultaneously apply appropriate weighting to each life cycle phase and sustainability indicator to be considered. The novelty of this research is to propose a generic 9-step fuzzy MCDM method to solve sustainable energy decision-making problems using a combination of three different techniques: (1) an intuitionistic fuzzy entropy method to identify the individual importance of phases and criteria; (2) an IFWGA operator to establish a sub-decision matrix with the weights applied to all relevant attributes; and (3) an IFWAA operator to build a super-decision matrix with the weights applied to all of the life-cycle phases considered. This proposed method is then applied as a case study for sustainable energy planning, specifically for the selection of V80 and V90 onshore and offshore wind turbines to be installed in the United States. It is strongly believed that this methodology will provide a vital guidance for LCA practitioners in the future for selecting the best possible energy alternative under an uncertain decision-making scenario.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید