عنوان مقاله ترجمه شده:پیش بینی نقطه انجماد محلولهای خنک کننده مایع چند جزیی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Prediction of the freezing point of multicomponent liquid refrigerant solutions
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2011Journal of Food Engineering6
چکیده فارسی:نقطه انجماد یکی از مهمترین خواص ضروری مورد نیاز برای تکمیل فرمول ریاضی مربوط به پدیده انتقال موجود در انجماد و سردسازی غوطه وری مواد غذایی است. متاسفانه داده ها برای سیستمهای سه تایی و بالاتر کمیاب است. هدف این کار بررسی صحت یک مدل انرژی گیبس اضافی برای پیش بینی نقطه انجاد مخلوطهای چندجزیی الکترولیتها و غیرالکترولیتها می باشد، که این کار با در نظر گرفتن شرایط فرآیند استفاده شده در انجماد و سردسازی غوطه وری مواد غذایی صورت می پذیرد. از مدل UNIQUAC گسترش داده شده استفاده شد. داده ها از ادبیات موضوع مربوط به نقطه انجماد سیستمهای سه تایی حاصل شد: NaCl-KCl-H2O، NaCl-CaCl2-H2O، NaCl-MgCl2-H2O و NaCl-EtOH-H2O از لحاظ مقادیر پیش بینی شده با هم مقایسه شدند. دقت این مدل رضایتبخش بود، بالاترین انحراف مطلق کمتر از 71/1 درجه سانتیگراد برای 378 داده مقایسه شده بود.
چکیده انگلیسی:The freezing point is one of the most critical properties required to complete the mathematical formulation related to the transport phenomena involved in the immersion chilling and freezing (ICF) of foods. Unfortunately, data for ternary and higher order systems are scarce. The aim of this work was to verify the validity of an excess Gibbs energy model for predicting the freezing point of multicomponent mixtures of electrolytes and non-electrolytes, considering the processing conditions used in immersion chilling and freezing of foods. The extended UNIQUAC model was used. Data obtained from literature corresponding to freezing points of the ternary systems: NaCl–KCl–H 2 O, NaCl–CaCl O, NaCl– MgCl 2 –H 2 O and NaCl–EtOH–H O, were compared with predicted values. The model accuracy was satisfactory, the highest absolute deviation being smaller than 1.71 C for the 378 data compared. 2 2 –H 2
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید