عنوان مقاله ترجمه شده:پوشش‌های نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/ گرافن بر روی مس: الکتروپلیمریزاسیون، مشخصه‌یابی و ارزیابی عملکرد حفاظت خوردگی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Polyaniline/Graphene nanocomposite coatings on copper: Electropolymerization, characterization, and evaluation of corrosion protection performance
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Synthetic Metals11
چکیده فارسی:فیلم نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- گرافن به صورت الکتروشیمیایی به وسیله ولتامتری سیکلی بر روی الکترود مسی لایه‌نشانی شده است. مقاومت خوردگی زیرلایه‌های مسی پوشیده از نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- گرافن با استفاده از روش‌های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و اسپکتروسکوپی آمپدانس الکتروشیمیایی در ppm 5000 از محلول آبی NaCl در دمای اتاق برآورد شده است. نتایج پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی نشان می‌دهند که پتانسیل‌های خوردگی در حضور نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- گرافن در مقایسه با محلول بلانک به سمت نواحی آندی انتقال می‌یابد. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی نیز حاکی از آن می‌باشند که بازدهی بازدارندگی برای نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین- گرافن برابر %98 می‌باشد.
چکیده انگلیسی:Polyaniline–graphene nanocomposite film was electrochemically deposited by cyclic voltammetry on copper electrode. The corrosion resistance of polyaniline–graphene nanocomposite covered copper substrates was estimated using potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy techniques in 5000 ppm NaCl aqueous solution at room temperature. Potentiodynamic Polarization results show that corrosion potentials shift to anodic regions in the presence of polyaniline– graphene nanocomposite compared to the blank solution. The electrochemical measurements, also, indicated thattheinhibitionefficiencyforpolyaniline-graphenenanocompositeis98%.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید