عنوان مقاله ترجمه شده:پارادایم، روش شناسی و روش: تمامیت فکری مصرف کننده (پژوهی پژوهش در مورد مصرف کننده)
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Paradigm, methodology and method: intellectual integrity in consumer scholarship
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010International Journal of Consumer Studies ISSN9
چکیده فارسی:تمامیت فکری، اعتماد و تنوع مصرف کننده پژوهی بستگی به این دارد که محققان چگونه شالوده های روش شناختی(فلسفی) تحقیق خود را توجیه نمایند. بحث حاضر بر این فرض استوار است که بسیاری از محققان تفاوت روشنی بین روش شناسی و روش قائل نمی باشند. مقاله برای پرداختن به این موضوع، بین این دو مفهوم تمایز قایل شده، چهار اصل (آکسیوم) روش شناسی را مشخص و دو پارادایم تحقیقی اصلی (اثبات گرایی و پسا اثبات گرایی)را تعیین و توصیف می نماید. روش کمی/کیفی را با اثبات گرایانه و پسا اثبات گرایانه مقایسه نموده و پژوهش در مورد مصرف کننده را با سه روش شناسی مسلط: علمی، تفسیری و انتقادی مستقر می سازد. سپس پیشنهاداتی درباره اینکه عوامل مختلف چگونه می توانند مصرف کننده پژوهی قابل اعتماد را از طریق جوابگویی روش شناختی، بهتر تضمین نمایند، ارئه می نماید.
چکیده انگلیسی:The intellectual integrity, trustworthiness and diversity of consumer scholarship depend on researchers accounting for the methodological (philosophical) underpinnings of their work. The discussion is predicated on the assumption that many scholars do not clearly differentiate between methodology and method. To address this issue, the paper distinguishes between these two concepts, identifies four axioms of methodologies, identifies and describes two overarching research paradigms (positivism and post-positivism), contrasts quantitative/qualitative with positivistic/post-positivistic, and positions consumer scholarship with three dominant research methodologies: scientific, interpretive and critical. Suggestions are offered about what various actors can do to better ensure responsible consumer scholarship through methodological accountability.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید