عنوان مقاله ترجمه شده:يك رويكرد جامع و شناختي براي امنيت اينترنت اشياء
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A systemic and cognitive approach for IoT security
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
20142014 International Conference on Computing, Networking and Communications, Invited Position Papers6
چکیده فارسی:اينترنت اشياء (IoT) اشياء را قادر مي سازد تا تبديل به شركت كنندگان فعال در فعاليتهاي روزمره شوند. ارائه اشياء به فرايندهاي كنترل سيستم هاي پيچيده، اداره كردن امنيت اينترنت اشياء را بسيار مشكل مي كند. در واقع، اينترنت اشياء يك الگوي پيچيده است كه مردم در آن با اكوسيستم فناوري مبتني بر اشياء هوشمند و از طريق فرايندهاي پيچيده، تعامل مي كنند. تعاملات اين چهار مؤلفه ي اينترنت اشياء يعني فرد، شيئ هوشمند، اكوسيستم فناوري، و فرايند، روشنگر يك بعد جامع و شناختي در درون امنيت اينترنت اشياء، مي باشند. تعامل افراد با اكوسيستم فناوري ملزم به محافظت از امنيت آنهاست. به طور مشابه، تعامل آنها با فرايندهاي كنترل نيز ملزم به ضمانت امنيت آنهاست. فرايندها بايد قابليت اطمينانشان را تضمين كنند و اهدافي را كه براي آنها طراحي شده اند، تشخيص دهند. ما باور داريم كه حركت به سوي يك خود-اختياري بزرگتر براي اشياء، امنيت فناوري و پردازشها و حريم خصوصي افراد را مورد توجه دقيقتري قرار مي دهد. بعلاوه، همراستا با افزايش خود-مختاري اشياء براي درك و عمل در محيط، امنيت اينترنت اشياء نيز بايد به منظور درك تهديدات و واكنش به حملات، بر اساس يك رويكرد شناختي و جامع، در جهت يك خود-مختاري بزرگترحركت كند. در اين تحقيق، ما نقش هر يك از بازيگران مطرح شده در امنيت اينترنت اشياء و ارتباطشان را، به منظور مشخص كردن چالشهاي تحقيق، تحليل كرده و رويكرد خود را نسبت به اين مسائل بر اساس يك ديدگاه جامع از امنيت اينترنت اشياء ارائه خواهيم نمود.
چکیده انگلیسی:The Internet of Things (IoT) will enable objects to become active participants of everyday activities. Introducing objects into the control processes of complex systems makes IoT security very difficult to address. Indeed, the Internet of Things is a complex paradigm in which people interact with the technological ecosystem based on smart objects through complex processes. The interactions of these four IoT components, person, intelligent object, technological ecosystem, and process, highlight a systemic and cognitive dimension within security of the IoT. The interaction of people with the technological ecosystem requires the protection of their privacy. Similarly, their interaction with control processes requires the guarantee of their safety. Processes must ensure their reliability and realize the objectives for which they are designed. We believe that the move towards a greater autonomy for objects will bring the security of technologies and processes and the privacy of individuals into sharper focus. Furthermore, in parallel with the increasing autonomy of objects to perceive and act on the environment, IoT security should move towards a greater autonomy in perceiving threats and reacting to attacks, based on a cognitive and systemic approach. In this work, we will analyze the role of each of the mentioned actors in IoT security and their relationships, in order to highlight the research challenges and present our approach to these issues based on a holistic vision of IoT security.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید