عنوان مقاله ترجمه شده:همبستگی بین منحنی تنش – کرنش مهنندسی و منحنی تنش – کرنش حقیقی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Correlation between Engineering Stress-Strain and True Stress-Strain Curve
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014American Journal of Civil Engineering and Architecture8
چکیده فارسی:رایج ترین روش مورد پذیرش در ارزیابی ویژگی های مکانیکی فلزها، آزمون کشش خواهد بود. هدف اصلی این آزمون تعیین ویژگی های مرتبط با طراحی الاستیک دستگاه ها و ساختارها می باشد. بررسی روابط تنش – کرنش حقیقی و مهندسی سه نمونه در انطباق با استاندارد ASTM E 8 – 04 هدف این مقاله می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، ارزیابی مقادیر مانند مقاومت کشش نهایی، مقاومت تسلیم، درصد افزایش طول و کاهش ناحیه، کرنش شکست و مدول های یانگ وقتی نمونه ها در معرض بارگذاری کششی تک محوره بودند، انجام شد. نتایج نشان می دهد که ویژگی های مواد فلزی مستقل از ضخامت آن ها می باشد و عموما در مقادیر تنش و کرنش یکسانی تسلیم می شوند و شکست می خورند. همچنین، نتیجه گیری شد که بیشینه مقادیر تنش حقیقی تقریبا 15% بیشتر از بیشینه مقادیر تنش مهندسی است درحالی که بیشینه مقادیر شکست کرنش 1.5% کوچکتر از حداکثر مقادیر شکست کرنش مهندسی می باشد.
چکیده انگلیسی:The most commonly accepted method in evaluation of the mechanical properties of metals would be the tension test. Its main objective would be to determine the properties relevant to the elastic design of machines and structures. Investigation of the engineering and true Stress-strain relationships of three specimens in conformance with ASTM E 8 – 04 is the aim of this paper. For the purpose of achieving this aim, evaluation of values such as ultimate tensile strength, yield strength, percentage of elongation and area reduction, fracture strain and Young's Modulus was done once the specimens were subjected to uniaxial tensile loading. The results indicate that the properties of steel materials are independent from their thickness and they generally yield and fail at the same stress and strain values. Also, it is concluded that the maximum true stress values are almost 15% higher than that of the maximum engineering stress values while the maximum true strain failure values are 1.5% smaller than the maximum engineering strain failure values
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید