عنوان مقاله ترجمه شده:هماهنگی کانال و توزیع سود در یک زنجیره تامین سه لایه مسئول اجتماعی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Channel coordination and pro t distribution in a social responsible three-layer supply chain
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Production Economics27
چکیده فارسی:این مقاله به تحلیل هماهنگی زنجیره تامین تولید کننده- توزیع کننده-خرده فروش می پردازد، که در آن تولید کننده مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) را به نمایش می گذارد. در تنظیمات بازی تولید کننده-استکلبرگ، مقاله یک فرایند قرارداد- چانه زنی را برای حل و فصل تضاد کانال و توزیع سود مازاد در میان اعضای کانال را پیشنهاد می کند. فرآیند قرارداد- چانه زنی متشکل از دو چانه زنی نش- تخفیف قیمت عمده فروش است. یکی بین توزیع کننده و خرده فروش بر اساس نتیجه آن بین توزیع کننده و تولید کننده. اگر چه روند چانه زنی -قرارداد درگیری کانال را کاهش می دهد و سود مازاد را توزیع می کند، قیمت عمده فروشی کاملا متفاوت از زنجیره تامین حداکثر کننده خالص سود است. قیمت عمده فروشی تولید کننده کمتر از هزینه های تولید نهایی آن بالاتر از آستانه CSR است. حتی برای عمل CSR سنگین تولیدکننده منفی است. بنابراین، سود تولید کننده ممکن است منفی باشد. رفتار قیمت عمده فروشی توزیع کننده مشابه رفتار تولید کننده اما برای آستانه بالاتری از CSR است.
چکیده انگلیسی:This paper analyzes coordination of a manufacturer-distributer-retailer supply chain, where the manufacturer exhibits corporate social responsibility (CSR). In manufacturer-Stackelberg game setting, the paper proposes a contract-bargaining process to resolve channel conflict and to distribute surplus profit among the channel members. The contract-bargaining process consists of two wholesale price discount-Nash bargaining. One between the distributer and the retailer based on the outcome of that between the distributer and the manufacturer. Although the contract-bargaining process cuts out channel conflict and distributes surplus profit, the wholesale prices are quite different from that of a pure profit maximizing supply chain. The wholesale price of the manufacturer is less than it’s marginal production cost above a threshold of CSR. Even it is negative for the manufacturer’s heavy CSR practice. So, the manufacturer’s profit may be negative. The behaviour of the wholesale price of the distributer is same as that of the manufacturer but for higher threshold of CSR.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید