عنوان مقاله ترجمه شده:نقش پایداری در برنامه های انرژی هسته ای- استراتژی های ملی انرژی به ما چه می گویند؟
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The role of sustainability in nuclear energy plans—What do national energy strategiestellus?
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Energy Research & Social Science13, 20
چکیده فارسی:تامین و استفاده انرژی نقشی حیاتی را در گذار به یک جامعه پایدار ایفا می کند. در سطح جهانی در 40 کشور انرژی هسته ای استفاده می شود و یا برنامه ریزی شده که مورد استفاده قرار گیرد، اما هنوز سهم انرژی هسته ای در پایدار کردن توسعه مورد بحثی باقی مانده است. هدف از این مطالعه اکتشافی درک چارچوب بندی پایداری در استراتژی های ملی انرژی کشورهایی است که به دنبال و یا در حال برنامه ریزی برای شروع تولید انرژی هسته ای هستند. این استراتژی ها با ارزیابی وقوع 56 جنبه پایداری که در 7 بعد گروه بندی شده بودند تجزیه و تحلیل شد. علاوه بر این، تعاریف پایداری مورد استفاده در استراتژی ها و اطلاعات مشاوره و مشارکت عمومی در آماده سازی آنها مورد بررسی قرار گرفت. بسیاری از استراتژی های به پایداری اشاره کرده اند اما تعریف صریحی از آن ارائه نکرده اند. ریسک، مدیریت مواد زائد و جنبه های اجتماعی پایداری نسبتا کمتر از جنبه های زیست محیطی، حاکمیتی و اقتصادی پایداری ذکر شده اند. اطلاعات در مورد مشاوره و مشارکت عمومی میزان محدودی از چنین فرایندهایی را تشکیل می دهند.
چکیده انگلیسی:Energy supply and use play vital roles in transition towards a sustainable society. Nuclear energy is used or planned to be used in 40 countries globally, yet the contribution of nuclear energy to sustainable development remains an area of contention. The purpose of this exploratory study is to understand the framing of sustainability within national energy strategies of countries pursuing or planning to start nuclear energy production. The strategies were analyzed by assessing the occurrence of 56 facets of sustainabilitygrouped into 7 dimensions. In addition, the definitions of sustainability used in the strategies and the information on consultation and public participation in their preparation was reviewed. Most strategies mentioned sustainability but did not provide its explicit definition. Risk, waste management and social aspects of sustainability were mentioned relatively less frequently than to environmental, governanceand economic aspects of sustainability. The information on consultation and public participation portrayed a limited extent of such processes.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید