عنوان مقاله ترجمه شده:نقش هوش استراتژیک در توسعه دارایی شایستگی مدیران مطالعه با رفرنس از بانک های تجاری اردن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:THE ROLE OF STRATEGIC INTELLIGENCE IN THE DEVELOPMENT OF MANAGERS COMPETENCIES PORTFOLIO A STUDY WITH REFERENCE JORDANIAN COMMERCIAL BANKS
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015International Journal of Economics, Commerce and Management20
چکیده فارسی:مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقش هوش استراتژیک در توسعه دارایی شایستگی مدیران به وسیله ی کاربری در پنج بانک تجاری اردن در شهرستان امان، انجام شده است. با توجه به اینکه کل جمعیت بسیار محدود است، سرشماری جامع شامل 120 عضو در سه سطح مدیریتی انجام شده است (بالا، خط وسط و برای اولین بار) و اطلاعات از طریق یک پرسشنامه که برای این منظور طرح شده بود، جمع آوری شد. نتایج از طریق روش های آماری توصیفی و آماری استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته ها، مطالعه نشان داد که توسعه دارایی شایستگی مدیران باعث افزایش راندمان می شود و بستگی نزدیک به یک سوم در متغیرها و تمرین در شیوه های هوش استراتژیک دارد. توضیح این اثر در توسعه شایستگی بین 0.53 در بالاترین سطح در توسعه شایستگی تیم و در حداقل 0.14 در توسعه شایستگی آگاهی جهانی، قرار خواهد داشت. در انتها، این مطالعه برخی از توصیه های مفید را ارائه می دهد.
چکیده انگلیسی:The study aimed to identify the role of strategic intelligence in the development of the managers’ competencies portfolio by the application on five Jordanian commercial banks in the city of Amman. Due to the very limited total population, a comprehensive census was used numbering 120 members at the three administrative manager levels (upper, middle and first line) and information was collected through a questionnaire developed for that purpose. The results were analyzed through descriptive and inferential statistical methods. On the basis of findings, study concluded that the development of the managers’ competencies portfolio results in enhancing efficiencies and depends by nearly a third on variables and practices of strategic intelligence. Explanation of this effect is found in the development of competencies between, at the highest 0.53 in the development of team competencies, and at the minimum of 0.14 in the development of global awareness competencies. At last, study made some useful recommendations.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید