عنوان مقاله ترجمه شده:نقش تغییر دولت ها در مسئولیت اجتماعی شرکت ها : محرک ها و واکنش ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The changing role of governments in corporate social responsibility: drivers and responses
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2008Journal compilation17, 34
چکیده فارسی:هدف این مقاله کمک به شناخت نقش تغییر دولت در بهبود مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) می باشد. در طی دهه اخیر، دولت ها به عنوان ذی نفع در ارائه رویکرد هایی مرتبط به عنوان یکی از عوامل محرک CSR شناخته شده و با سازمان های بین دولتی به همکاری پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که سیاست های عمومی در تشویق ایجاد حس CSR قدرتمند تر حائز اهمیت می باشد. این مقاله متمرکز بر تحلیل استراتژی های جدید پذیرفته شده توسط دولت ها به منظور بهبود تشویق کسب و کار ها در پذیرش ارزش ها و استراتژی های CSR می باشد. این تحقیق مبتنی بر تحلیل یک چارچوب تبیینی مرتبط با ایجاد یک چارچوب تحلیلی ارتباطی می باشد که در تلاش برای تحلیل نگرش، ارزش ها، استراتژی ها و نقش های پذیرفته شده توسط دولت ها و یکپارچه سازی سازمان های جدید می باشد. این تحقیق به مقایسه اولویت ها و رویکرد های CSR و سیاست های عمومی در سه کشور اروپایی می پردازد: ایتالیا، نروژ و بریتانیا، و به بررسی محرک ها و رویکرد های دولتی می پردازد. نتایج اولیه نشان می دهند که دولت ها دارای یک فهم و سخن مشترک در مورد CSR می باشند و با همکاری یکدیگر با بخش های خصوصی و اجتماعی همکاری می کنند. در مورد دولت ها، CSR موید نیاز به مدیریت مجموعه ای پیچیده از روابط به منظور ایجاد یک وضعیت برد- برد بین مشاغل و سازمان های اجتماعی می باشد. با این حال این تحقیق به بررسی تفاوت های بین سه دولت هنگام به کارگیری سیاست های دولتی CSR می پردازد. این تمایز ها مبتنی بر چارچوب فرهنگی و سیاسی قبلی مانند گونه شناسی وضعیت رفاه اجتماعی، ساختار های سازمانی و کسب و کار و پیش زمینه اجتماعی و فرهنگی در هر کشور می باشد.
چکیده انگلیسی:The aim of this article is to contribute to understanding the changing role of government in promoting corporate social responsibility (CSR). Over the last decade, governments have joined other stakeholders in assuming a relevant role as drivers of CSR, working together with intergovernmental organizations and recognizing that public policies are key in encouraging a greater sense of CSR. This paper focuses on the analysis of the new strategies adopted by governments in order to promote, and encourage businesses to adopt, CSR values and strategies. The research is based on the analysis of an explanatory framework, related to the development of a relational analytical framework, which tries to analyze the vision, values, strategies and roles adopted by governments, and the integration of new partnerships that governments establish in the CSR area with the private sector and social organizations. The research compares CSR initiatives and public policies in three European countries: Italy, Norway and the United Kingdom, and focuses on governmental drivers and responses. The preliminary results demonstrate that governments are incorporating a common statement and discourse on CSR, working in partnership with the private and social sectors. For governments, CSR implies the need to manage a complex set of relationships in order to develop a win–win situation between business and social organizations. However, the research also focuses on the differences between the three governments when applying CSR public policies. These divergences are based on the previous cultural and political framework, such as the welfare state typology, the organizational structures and the business and social and cultural background in each country.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید