عنوان مقاله ترجمه شده:میان افزار برای اینترنت اشیاء: تحقیق
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Middleware for Internet of Things: A Survey
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016IEEE INTERNET OF THINGS JOURNAL26
چکیده فارسی:چکیده: اینترنت اشیاء (IOT) آینده ای را پیش بینی می کند، که درآن چیزها یا اشیاء دیجیتالی و فیزیکی (برای مثال، گوشی های هوشمند، TVs، ماشین ها) را می توان بوسیله فناوری اطلاعات یا ارتباطات مناسب، به منظور قادرساختن محدوده کاربردها و خدمات متصل کرد. ویژگی های IOT، شامل شبکه با مقیاس فوق بزرگ از چیزها، دستگاه و سطح ناهمگنی شبکه، و تعداد زیاد حوادث ایجادشده خودبخود توسط این چیزها، پیشرفت کاربردها و خدمات متنوع را یک وظیفه چالش برانگیز کرده است. به طور کلی، میان افزار قادر است پیشرفت فرایند را با یکپارچگی محاسبات ناهمگن و دستگاه های ارتباطی، و پشتیبانی همکاری درکاربردها و خدمات متنوع تسهیل کند. اخیرا، چندین پروپوزال برای میان افزار IoT وجود داشته است. این مقاله ها عمدتا شبکه های حس گر بی سیم (WSNs)، مؤلفه کلیدی IoT را مخاطب قرار می دهد، اما شناسایی RF (RFID)، ارتباطات دستگاه-دستگاه (M2M)، نظارت بر کنترل و اکتساب داده ها (SCADA) و سه عنصر هسته ای دیگر در نگاه IOT را درنظر نمی گیرد. در این مقاله، مجموعه موارد مورد نیاز برای میان افزار IoT و ارائه مروری جامع از پاسخ های میان افزاری موجود نسبت به این الزامات را مطرح می کنیم. علاوه برآن، موضوعات تحقیق باز، چالش ها و جهت گیری آتی تحقیقات نیز روشن می شود.
چکیده انگلیسی:The Internet of Things (IoT) envisages a future in which digital and physical things or objects (e.g., smartphones, TVs, cars) can be connected by means of suitable information and communication technologies, to enable a range of applications and services. The IoT’s characteristics, including an ultra-largescale network of things, device and network level heterogeneity, and large numbers of events generated spontaneously by these things, will make development of the diverse applications and services a very challenging task. In general, middleware can ease a development process by integrating heterogeneous computing and communications devices, and supporting interoperability within the diverse applications and services. Recently, there have been a number of proposals for IoT middleware. These proposals mostly addressed wireless sensor networks (WSNs), a key component of IoT, but do not consider RF identification (RFID), machine-tomachine (M2M) communications, and supervisory control and data acquisition (SCADA), other three core elements in the IoT vision. In this paper, we outline a set of requirements for IoT middleware, and present a comprehensive review of the existing middleware solutions against those requirements. In addition, open research issues, challenges, and future research directions are highlighted.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید