عنوان مقاله ترجمه شده:منابع توان جریان و ولتاژ قابل کنترل با استفاده از FPGA
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Controllable Current and Voltage Power sources using FPGA
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
6
چکیده فارسی:در این مقاله به بررسی توسعه و طراحی منابع توان جریان و ولتاژ سه فاز که قابل کنترل بصورت دیجیتالی هستند می پردازیم. مهمترین پارامترهای منابع توان قابل کنترل بصورت دیجیتالی عبارت اند از فرکانس، شیفت فاز و دامنه دو سیستم موج سینوسی مجزا. احتمالات و نحوه اجرا بحث شده و یک راه حل مورد تایید توصیف شده است. دلیل انجام این کار نبود منابع توان در بازار است. سیستم های ولتاژ و جریان سه فاز توسط ترنسفورمرهای توان ایزوله شده اند. در میان احتمالات فراوان کنترل ولتاژ و جریان، روش مبتنی بر سنتز دیجیتال مستقیم انتخاب شده است. مدارهای کنترلی منابع توان در VHDL توصیف و بر روی یک افزاره FPGA پیاده سازی شده است.
چکیده انگلیسی:This paper deals with the development and design of digitally controllable, three-phase current and voltage power sources. The main, digitally controlled parameters of the power source are frequency, phase-shift and amplitudes of two separate sine-wave systems. Possibilities and means of implementation are discussed and a verified solution is described. The reason why this development was done is the lack of power sources on the market. The three-phase voltage and the tree-phase current systems are isolated by power transformers. Among many possibilities of voltage and current control, the method based on direct digital synthesis was selected. Control circuits of the power sources are described in VHDL and implemented in an FPGA device
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید