عنوان مقاله ترجمه شده:ملاحظات اخلاقی و قانونی با توجه به مالکیت و کاربرد تجاری مواد بیولوژیکی انسانی و مشتقات آن
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Ethical and legal considerations regarding the ownership and commercial use of human biological materials and their derivatives
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2012Journal of Blood Medicine10
چکیده فارسی:این مقاله برخی از موارد اخلاقی و قانونی را در رابطه با مالکیت و کاربرد ماده بیولوژیکی و محصولات مشتق شده از انسان‌ها ـ شامل اهداف تجاری ـ موردبررسی قرارداد است. این بحث به سه بخش تقسیم می‌شود: بعد از اولین آزمون و بررسی مفهوم کلی مالکیت، این مفهوم به سمت مورد خاصی از کاربرد تجاری پیش رفته است و نهایتاً در نقطه‌ای در پرتو ملاحظات پیشین منعکس‌شده است. واحدهای خون‌بند ناف اهداشده برای پیوند و واحدهای نامناسب برای ذخیره‌سازی و پیوند بافت، یا درحالی‌که در بانک بیولوژیکی نگاهداری می‌شوند نامناسب شوند، به‌عنوان‌مثال هایی از این مورد می‌باشند. این واحدهای خون‌بند ناف همراه با سایر ضایعات بیولوژیکی به کناری گذاشته‌شده‌اند یا می‌توان از آن‌ها برای تحقیق یا توسعه محصولات مشتق شده از خون مانند ژل پلاکت استفاده کرد. چندین سؤال اخلاقی (به‌عنوان‌مثال، رضایت آگاهانه، ویژگی‌ها، توزیع سود حاصله و سایر موارد) در رابطه با این موضوع مطرح‌شده‌اند. در این خصوص، برخی از شاخص‌ها و محدودیت‌ها نیز موردبررسی قرارگرفته‌اند.
چکیده انگلیسی:This article considers some of the ethical and legal issues relating to the ownership and use – including for commercial purposes – of biological material and products derived from humans. The discussion is divided into three parts: after first examining the general notion of ownership, it moves to the particular case of possible commercial use, and finally reflects on the case in point in the light of the preceding considerations. Units of cord blood donated altruistically for transplantation and which are found unsuitable for storage and transplantation, orwhich become unsuitable while stored in biobanks, are taken as an example. These cord-bloodunits can be discarded together with other biological waste, or they can be used for research orthe development of blood-derived products such as platelet gel. Several ethical questions (eg,informed consent, property, distribution of profits, and others) arise from these circumstances.In this regard, some criteria and limits to use are proposed.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید