عنوان مقاله ترجمه شده:مقاومت دوره ای دو ماسه سیلتی غیراشباع در مقابل روانگرایی خاک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Cyclic resistance of two unsaturated silty sands against soil liquefaction
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014Soils and Foundations10
چکیده فارسی:تغییرات مقاومت دوره ای(سیکلیک) دو ماسه سیلتی تحت شرایط اشباع نشده ، نیمه(جزئی) اشباع و اشباع کامل براساس یک مجموعه از آزماشات دوره ای زهکشی نشده با استفاده از دستگاه های آزمایش سه محوری مخصوص آزمایش خاک های اشباع نشده وهم چنین دستگاه آزمایش سه محوری برای آزمایش خاک های نیمه اشباع و اشباع کامل ، مورد آزمایش قرار گرفته است. براساس مشاهدات کرنش حجمی، فشار آب حفره ای ومنافذ هوا در نمونه خاک های اشباع نشده ،احتمال وقوع روانگرایی خاک تحت درجات مختلف اشباع خاک مورد آزمایش و بررسی قرارگرفته است.سپس تغییرات مقاومت دوره ای تحت درجات مختلف اشباع آزمایش شده است.این دو ماسه سیلتی اشباع نشده با ترکیبات دانه بندی مختلف ،سبب پاسخ های مختلف کرنش حجمی و ایجاد فشار آب حفره ای در هنگام بارگذاری دوره ای غیر زهکشی شده اند که (درنهایت) منجر به ایجاد روابط مختلف بین مقاومت دوره ای و درجه اشباع در شرایط غیراشباع ،بخشی اشباع یا کاملا اشباع شده است.
چکیده انگلیسی:The changes of the cyclic resistance of two silty sands under unsaturated, partially saturated and fully saturated conditions are examined based on a series of undrained cyclic tests conducted using triaxial test apparatus specially equipped for testing unsaturated soils as well as ordinary triaxial test apparatus for testing partially saturated and fully saturated soils. Based on the observations of volumetric strain, pore air and pore water pressures of unsaturated soil specimens, the possibility of soil liquefaction triggering under different degrees of saturation is examined and discussed. The changes in the cyclic resistance under different degrees of saturation are then examined. Those two unsaturated silty sands with different grain size compositions are found to give rise to different responses on the volumetric strain as well as pore air and pore water pressure developments during undrained cyclic loading, leading to different relations between cyclic resistance and degree of saturation, covering unsaturated, partially saturated and fully saturated conditions.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید