عنوان مقاله ترجمه شده:مفهوم اقتصاد سایه ی دیجیتال: نگرش مصرف کننده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The concept of digital shadow economy: consumer’s attitude
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Procedia Economics and Finance14, 8
چکیده فارسی:این مقاله، موضوع جدیدی را در حوزهی اقتصاد سایهی یجیتال پوشش میدهد ـ نگرش مصرفکننده در راستای این پدیده. افزایش انتقال معاملاتبه فضای الکترونیک، رشد تعداد اپراتورهای دیجیتال غیرقانونی را تعیین میکند و نیزدخالت مصرفکننده را در تجارت سایهی دیجیتال ترفیع میکند. دانستههای مکتوب علمی، هیچ تعریف جهانی ازاقتصاد سایهی دیجیتال را شامل نمیشود. بنابراین، طیفی از اصطلاحات، تعابیر و ویژگیهای مرتبط با این پدیده،بیشتر گسترده هستند، که این مسئله ضرورت تعریف مفهوم ارزشمند اقتصاد سایهی دیجیتال را از منظرمصرفکنندگانی بیان میکند که شرکتکنندگان فعال این عرصه میباشند. هدف این مقاله این است که مفهوم اقتصادسایهی دیجیتال را از منظر و جایگاه مصرفکننده تعریف کند و شناسایی مقیاسها میتواند مصرفکنندگان بالقوه رااز شرکت در اقتصاد سایهی دیجیتال دلسرد کند. برای افزایش ابعاد نمونهی برآورد، روش «گلولهی برفی» به میانآمد. نتایج پژوهشها نشان داده که مصرفکنندگان تمایل دارند فعالیتهای جنایی (داروها، فاحشگی، سرقتهایادبی، و غیره) را از فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی تمییز دهند، که همچنین قوانین و مقررات قانونی مصوب رانقض میکنند. شرکتکنندگان این برآورد ملاحظه میکنند که فعالیتهای اقتصاد سایهی دیجیتال به طور استثنایی درفضای الکترونیک بدون ثبت رسمی تجارت و با فرار از مالیات، عمل میکنند. شرکت در اقتصاد سایهی دیجیتالداوطلبانه است و همزمان به سود دو حزب این معامله است (بازرگان و مصرفکننده). با ارجاع به نتایج ارزیابیمصرفکنندگان، تعریف فعالیتهای سایهی دیجیتال به عنوان فعالیتهای قانونی، توسعهی قالب کاری قانونی کارآمد،شامل مسئولیتهای جنایی و/یا اجرایی مصوب برای یک مصرفکننده به عنوان حزبی از معاملات سایهی دیجیتال،اعلان عمومی و در دسترس بودن اطلاعات پیرامون بازرگانان الکترونیکی در فضای الکترونیک، در دسترسبودن نرمافزار محافظتی مناسب، نظارت و کنترل دقیقتر، تاسیس دپارتمان پلیس الکترونیک و اطمینان از تعداد کافیمامورین ناظر میتواند به عنوان کارآمدترین منع اقتصادی سایه دیجیتال محسوب شود.
چکیده انگلیسی:The article covers a new topic in the sphere of digital shadow economy – consumers’ attitudes towards this phenomenon. Increasing transfer of transactions to electronic space determines the growth of the number of illegal digital operators and promotes consumers’ involvement in digital shadow trade. Scientific literature does not contain any universal definition of d igital shadow economy. Hence, the variety of terms, interpretations and features relevant to this phenomenon is rather wide, which determines the necessity to define the precise concept of digital shadow economy from the point of view of consumers as active participants in this field. This article is aimed at definition of the concept of digital shadow economy from consumers’ position and identification of the measures would discourage potential consumers from participation in digital shadow economy. To increase the size of the survey sample, the method of “snowball” was engaged. The results of the research have revealed that consumers are inclined to distinguish criminal activities (drugs, prostitution, credential steals, etc.) from illegal economic activities, which also violate established legal norms and regulations. The participants of the survey perceive that the activities of digital shadow economy are performed exceptionally in electronic space without official registration of business and evading tax payment. Participation in digital shadow economy is voluntary and mutually beneficial to both transaction parties (a trader and a consumer). With reference to the results of consumers’ evaluation, definition of digital shadow activities as illegal ones, development of the efficient legal framework, containing clearly established criminal and/or administrative responsibility for a consumer as a party of digital shadow transaction, public announcement and availability of the information on illegal e-traders in e-space, availability of appropriate protection software, more intensive supervision and control, establishment of e-police department and assurance of the sufficient number of supervising officers can be considered the most efficient measures of digital shadow economy prevention.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید