عنوان مقاله ترجمه شده:مطالعه ی معیار تفاوت بین راکتورهای هم زن دار و راکتورهای پلاگ
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Theoretical Foundations of Chemical Engineering
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Theoretical Foundations of Chemical Engineering8
چکیده فارسی:همه ی راکتورها در واقعیت PFR ایده آل یا CSTR ایده آل نیستند و پیدا کردن تفاوت بین آن ها بسیار سخت است. این مطالعه، آنالیزهای راکتور PFR و CSTR را به وسیله ی منحنی های واکنش ردیاب ، توزیع زمان اقامت (RTD) و چندین شاخص اجرایی هیدرولیک، بررسی می کند. ما مقدار تفاوت هر اندیس را تنظیم کردیم. منحنی های رسم شده نشان داد که CSTR های در مقیاس آزمایشگاهی ما، رفتاری نزدیک ( تا 9/99 درصد) به CSTR های ایده آل دارند. با منحنی های RTD می توان به طور چشمگیری نوع راکتور را در حوضچه ی نرخ بالا (HRP) تشخیص داد. با مطالعه ی شاخص های هیدرولیک، این مطالعه، نقطه ی برش بین PFR و CSTR در هر اندیس را ایجاد کرد. ما تفاوت انواع راکتورها را در این مقاله بررسی کردیم و یک معیار برای تشخیص راکتورها با استفاده از روش گرافیکی، ایجاد نمودیم. این روش به ما کمک می کند تا مقادیر شاخص های مهم را بدست آورده و در نتیجه در تشخیص تفاوت بین راکتورها و رسیدن به دانشی برای طراحی بهتر، یاریگر خواهد بود.
چکیده انگلیسی:All reactors in reality are not ideal plug flow reactor (PFR) or ideal continuous stirred tank reactor (CSTR). They are difficult to differentiate. This study was to investigate the reactor analysis of PFR and CSTR through tracer response curves, residence time distributions (RTD) and several hydraulic performance indexes. We set up the differentiated value of each index. The tracer response curve showed that our lab scale CSTR was close to ideal CSTR and got 99.9% recovery. In the RTD curves, the results could significantly rec ognize the PFR nature of high rate pond (HRP). With hydraulic performance indexes study, every selected index demonstrated that the studied HRP was closer to PFR than the studied CSTR. Based on the lab scale study results, this study established the cutting point between the PFR and CSTR in each index; we were look ing through the different types of reactors in literature and we confirmed the criteria with all literature reactors with the “graphic method”. The method helped us to establish those important values to help us to differen tiate the reactor types in practice and to understand the designs better.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید