عنوان مقاله ترجمه شده:مطالعه عددی پاسخ دینامیکی و آنالیز شکست مخازن ذخیره سازی مدور تحت بارگذاری انفجار خارجی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Numerical study of dynamic response and failure analysis of spherical storage tanks under external blast loading
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Journal of Loss Prevention in the Process Industries9
چکیده فارسی:عملکرد زیرساخت انرژی تحت شرایط بارگذاری شدید، به ویژه تحت شرایط انفجار ، با وجود احتمال کم رخ دادن چنین رویدادهایی از اهمیت زیادی برخوردار است. به دلیل عواقب فاجعه بار شکست بنیادی، بهبود مقاومت زیرساخت های انرژی در مقابل اثرات انفجار بسیار مهم است. از روش هم ارزی TNT برای شبیه سازی انفجار ابر بخار گاز نفت خام هنگام آنالیز پاسخ دینامیکی مخزن کروی تحت فشار بارهای انفجار خارجی استفاده شد. توزیع فشار در سطح یک مخزن ذخیره سازی کروی 1000 مترمکعبی بررسی شده است. پاسخ دینامیک مخزن، مانند توزیع تنش موثر، جابجایی سازه ای، حالات شکست و توزیع انرژی تحت بارهای انفجار مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج شبیه سازی نشان داد که فشار منعکس شده بر روی مخزن کروی از استوا تا قطب های کره به تدریج کاهش می یابد. با این حال، اثرات بازتاب موج تلاطم بر روی ستون آشکار نیست. آسیب ساختاری در مخزن تحت بار انفجار شامل شکست جزئی پایه ای در نقطه ی عطف تغییر شکل و مرکز تنش معنی دار است، که می تواند در اتصال بین ستون و پوسته ی پایین کروی مشاهده شود. دلیل اصلی برای تغییر شکل قابل توجه و آسیب ساختاری ناشی از انرژی داخلی اولیه ست که مخزن از موج انفجار تلاطم به دست آورده است. مایع درون مخزن انرژی بارهای اصابت را جذب می کند و پاسخ را در مرحله اولیه آسیب پس از تاثیر انفجار کاهش می دهد.
چکیده انگلیسی:The performance of energy infrastructures under extreme loading conditions, especially for blast and impact conditions, is of great importance despite the low probability for such events to occur. Due to catastrophic consequences of structural failure, it is crucial to improve the resistance of energy infrastructures against the impact of blasts. A TNT equivalent method is used to simulate a petroleum gas vapor cloud explosion when analyzing the dynamic responses of a spherical tank under external blast loads. The pressure distribution on the surface of a 1000 m 3 spherical storage tank is investigated. The dynamic responses of the tank, such as the distribution of effective stress, structural displacement, failure mode and energy distribution under the blast loads are studied and the simulation results reveal that the reflected pressure on the spherical tank decreases gradually from the equator to the poles of the sphere. However, the effects of the shock wave reflection are not so evident on the pillars. The structural damage of the tank subjected to blast loads included partial pillar failure from bending deformation and significant stress concentration, which can be observed in the joint between the pillar and the bottom of the spherical shell. The main reason for the remarkable deformation and structural damage is because of the initial internal energy that the tank obtained from the blast shock wave. The liquid in the tank absorbs the energy of impact loads and reduces the response at the initial stage of damage after the impact of the blast.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید