عنوان مقاله ترجمه شده:مسألۀ برنامه ریزی حمل و نقل آبی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The waterway ship scheduling problem
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Transportation Research Part D19
چکیده فارسی:یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با بندر، دسترسی به راه های آبی و مدیریت ترافیک شان است. این مورد، فشار زیادی به طور خاص بر ظرفیت محدود شدۀ راه های حمل و نقل آبی وارد می کند، که عدم استفادۀ کارآمد باعث زیان در رقابت و هم چنین افزایش حجم تولید گازهای گلخانه ای و در نتیجه آلودگی محیط زیست می شود. در این زمینه، مسألۀ برنامه ریزی حمل و نقل آبی، پیشنهاد می شود؛ که هدفش برنامه ریزی ورود و خروج کشتی ها از طریق آبراه های مختلف برای ورود یا ترک بندر به طوری که زمان انتظار حداقل شود، است. از سویی دیگر، این تابع هدف مانع ایجاد گلوگاه یا تراکم از طریق برنامه ریزی ترافیک آبراه می شود و از سوی دیگر، در حالی که کشتی ها در بندر برای ورود یا خروج منتظر هستند گازهای گلخانه ای ناشی از آن ها کاهش می یابد. مدلی ریاضی و ابتکاری پیشنهاد می شود. سناریوهای واقعی برمبنای دلتای یانگ تسه (شانگهای) برای ارزیابی عملکرد الگوریتم ابتکاری و بهبود عملیات در دنیای واقعی ارائه می شود.
چکیده انگلیسی:One of the most important issues in port connectivity refers to the availability of accessible waterways and their traffic management. This puts a lot of pressure especially into capacity restricted transport corridors, where their inefficient use may not only result in a loss of the port competitiveness but also in an increase of the volume of ship emissions polluting the environment. In this context, the Waterway Ship Scheduling Problem is proposed; its goal is to schedule incoming and outgoing ships through different waterways for accessing or leaving the port in such a way that the ships’ waiting time is minimized. This objective allows, on the one hand, to avoid bottlenecks or congestions through scheduling the waterway traffic, and on the other hand, reduce vessel emissions while they are waiting at the anchorage either for entering or leaving. A mathematical model and heuristics are proposed. Real scenarios based on the Yangtze Delta (Shanghai) are tackled for assessing the performance of the heuristic and the improvement upon real-world terminal operations.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید