عنوان مقاله ترجمه شده:مدل کنترل دسترسی مبتنی بر مستاجر معماری های چند اجاری و اجاره دست دوم در نرم افزار بعنوان سرویس
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Tenant-based access control model for multi-tenancy and sub-tenancy architecture in Software-as-a-Service
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201620
چکیده فارسی:نرم افزار بعنوان سرویس (SaaS) معماری چند اجاره ای (MTA) را معرفی می کند معماری اجاره در جاره (STA) یک بسط از MTA است که به مستاجر اجازه می دهد خدمات را به توسعه دهندگان مستاجر دست دوم برای شخصی سازی کاربردهایشان در زیر ساخت SaaS ارائه کنند. در یک سیستم SaaS مستاجرها می توانند مستاجر دست دوم ایجاد کرده و منابع خود را در اختیار مستاجر دست دوم قرار دهند. جداسازی روابط شراکت بین مستاجرهای والدـ فرزند، مستاجر خواهر ـ برادر یا دو مستاجر غیر مرتبط پیچیده تر از روابط بین مستاجرها در MTA است. خصوصی نگه داشتن داده یا مولفه های خدمات و در همان زمان به اشتراک گذاشتن آنها و حمایت از شخصی سازی کاربردها به مستاجران مهم است برای حل این مشکل این مقاله یک تعریف رسمی از یک مدل کنترل دسترسی مبتی بر مستاجر برای کنترل دسترسی مبتنی بر نقش مدیریتی (ARBAC) برای MTA و STA در SaaS های با منشاء خدماتی (به نام TMS-ARBAC) فراهم می کند. نواحی خود مختار (AA ) و درخت AA برای توصیف خود مختاری مستاجران شامل روابط جداسازی و اشتراک گذاری آنها ارائه شده است . عملیات مجاز سازی روی AA و استراتژی های مختلف تسهیم منابع تعریف شده اند تا یک طرح کنترل درسترس در مدلهای STA دو پیاده سازی شود. مدل TMS-ARBAC برای طراحی یک پلت فرم علم الکترونیک جغرافیا بکار رفته است.
چکیده انگلیسی:Software-as-a-Service (SaaS) introduces multitenancy architecture (MTA). Sub-tenancy architecture (STA), is an extension of MTA, allows tenants to offer services for subtenant developers to customize their applications in the SaaS infrastructure. In a STA system, tenants can create subtenants, and grant their resources (including private services and data) to their subtenants. The isolation and sharing relations between parent-child tenants, sibling tenants or two non-related tenants are more complicated than those between tenants in MTA. It is important to keep service components or data private, and at the same time, allow them to be shared, and support application customizations for tenants. To address this problem, this paper provides a formal definition of a new tenant-based access control model based on administrative role-based access control (ARBAC) for MTA and STA in service-oriented SaaS (called TMS-ARBAC). Autonomous areas (AA) and AA-tree are proposed to describe the autonomy of tenants, including their isolation and sharing relationships. Authorization operations on AA and different resource sharing strategies are defined to create and deploy the access control scheme in STA models. TMS-ARBAC model is applied to design a geographic e-Science platform
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید