عنوان مقاله ترجمه شده:مدل سازی پیش بینی مدیریت درآمدها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Modeling default prediction with earnings management
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Pacific-Basin Finance Journal17
چکیده فارسی:این مطالعه به کشف مدیریت درآمدهای واقعی و اینکه آیا ویژگی مدل پیش فرض بر اساس متدلوژی Z-Score برای شرکت های چینی را بهبود بخشیده می پردازد. مدل ارائه شده توسط Altman (1968) Z- Score و احتمال بقا برای شرکت هایی که درگیر دستکاری افزایش حقوق پرتکاپو (مقدار کم یا هیچ) بوده را زیاد در نظر گرفته (ناچیز در نظر گرفتن) است. در مقابل، دربر گیری متغیر اشاره برای مدیریت درآمدهای واقعی، قدرت توضیحی فاکتورهای Z- Score برای بقا یا پیش فرض شرکت را افزایش می دهد. با توجه به توانایی پیش بینی پیش فرض خارج از نمونه، یافته ها نشان می دهند که مدل امتیاز بندی اعتباری مبتنی بر حسابداری که برای مدیریت درآمدهای واقعی تنظیم شده میزان دقیق پیش بینی را افزایش و میزان عدم وام کاذب را نسبت به مدل امتیاز بندی تنظیم شده برای شرکت های مناسب از نظر مالی کاهش می دهد.
چکیده انگلیسی:This study explores whether taking into account real earnings management improves specification of the default prediction model based on the Z-score methodology for Chinese listed companies. We demonstrate that the model proposed by Altman (1968) overestimates (underestimates) the Z-score and thus the survival probability for firms engaging in aggressive (minor or no) income-increasing manipulation. By contrast, our inclusion of the indicator variable for real earnings management considerably enhances the explanatory power of Z-score factors for firm survival/default. With respect to the ability to predict out-of-sample default, our findings suggest that the accounting-based credit scoring model adjusted for real earnings management unanimously yields a greater prediction accuracy rate and a lower false loan rejection rate than the unadjusted scoring model for financially non-distressed firms.
کلمات کلیدی مقاله: , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید