عنوان مقاله ترجمه شده:مدل تصادفی رو به جلو – معکوس برای طراحی شبکه لاجستیک (منطقی) تحت ریسک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A stochastic model for forward–reverse logistics network design under risk
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010Computers & Industrial Engineering9
چکیده فارسی:توجه به شبکه های منطقی در طول دهه گذشته، از زمانی که اثر اقتصادی آن ها به شکل حائز اهمیتی افزایش یافته و با توجه به اینکه قوانین زیست محیطی سختگیرانه تر شده اند، بیشتر شده است. در این مقاله، یک طراحی شبکه منطقی چند مرحله ای (رده) جلو – معکوس تحت ریسک انجام شده است. ساختار شبکه پیشنهادی متشکل از سه رده در جهت رو به جلو (تامین کنندگان، امکانات و مراکز توزیع) و دو رده در جهت معکوس (امکانات و مراکز توزیع) می باشد، منطقه اولیه مشتری که تقاضا تصادفی بوده و سپس منطقه دوم که در آن تقاضا قطعی فرضی می گردد، اما ممکن است تصادفی نیز فرض گردد. مسئله در یک برنامه ریزی تصمیم گیری چند مرحله ای به صورت خطی عدد صحیح مختلط تصادفی فرموله شده است (SMILP). هدف به حداکثر رساندن سود مورد انتظار کل می باشد.
چکیده انگلیسی:Attention with reverse logistics networks has increased during the last decade since their economic impact has been increasingly important and as environmental legislation has been becoming stricter. In this paper, A multi-period multi-echelon forward–reverse logistics network design under risk model is developed. The proposed network structure consists of three echelons in the forward direction, (suppliers, facilities and distribution centers) and two echelons, in the reverse direction (disassembly, and redistribution centers), first customer zones in which the demands are stochastic and second customer zones in which the demand is assumed to be deterministic, but it may also assumed to be stochastic. The problem is formulated in a stochastic mixed integer linear programming (SMILP) decision making form as a multi-stage stochastic program. The objective is to maximize the total expected profit.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید