عنوان مقاله ترجمه شده:مدل بهینه جهت سرمایه گذاری توسعه میادین نفتی بر پایه آنالیز محیطی داده ها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The optimal model of oilfield development investment based on Data Envelopment Analysis
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Petroleum17
چکیده فارسی:مشکل سرمایه گذاری توسعه میادین نفتی شامل بررسی و مقایسه سرمایه گذاری تحقیقاتی و نیز سرمایه گذاری توسعه می باشد. با بازگشت اندک سرمایه حاصل شده از بکارگیری روش موجود برای حل این مساله، ما مدلی بهینه برای بهبود بر پایه روش آنالیز پوششی داده و ارتباطات درباره سرمایه گذاری و ذخیره های ثابت شده، سرمایه گذاری و خروجی همانند هزینه تولید ارائه نموده ایم. روش آنالیز پوششی داده ها برای ارائه یک روش برای اندازه گیری ابعاد بهینه سرمایه گذاری ساخت تولید در واحد تولید استفاده شده است. ارتباط میان ذخیره های ثابت شده ی تجمع یافته مجموع و سرمایه گذاری اکتشافی تجمع یافته توسط مدل نمایی توضیح داده شده است. ارتباط میان تولیدات و ذخیره های قابل بازگشت نگهداری شده همانند هزینه تولید می تواند به عنوان هزینه عملکردی نمایی توضیح داده شود. بر پایه دو مدل ارتباطی فوق و ضرایب تاثیر گذاری سرمایه گذاری هر بلوک ما مدلی بهینه برای تابع موضوع ارائه داده ایم که مقدار حال حاضر خالص با رقم حداکثری است که شرایط محدود کننده شامل سرمایه گذاری، نسبت ذخیره به تولید، محدودیت های برابر و نیز تولید تحت توسعه پایدار می باشند. این مساله می تواند با الگوریتم ژنتیک حل شود. نتایج مطالعات موردی نشان دادند که این سرمایه گذاری بهینه در توسعه میدان نفتی ساختار سرمایه گذاری چند لایه دارد که تحت شرایط داده شده اعمال می گردد. مدل می تواند تئوری پایه علمی را برای شرکت های نفتی برای ساخت برنامه استراتژی طولانی مدت را فراهم نموده و پلن سرمایه گذاری در اکتشاف و توسعه نفتی می تواند گره در سرمایه گذاری را بر طرف کرده و برای منابع نفتی اکتشاف و توسعه منطقی و بر طبق روالی را فراهم آورد.
چکیده انگلیسی:The investment problem of oilfield development is to trade off the investment exploration investment and development investment. With low return on investment got by using the existing method to solve this problem, we construct an optimal model to improve it based on Data Envelopment Analysis (DEA) method and the relations about investment and proven reserves, investment and output as well as production cost. Data Envelopment Analysis (DEA) method is used to present a method to determine the optimal scale of productivity construction investment in unit production. The relation between total cumulated proven reserves and cumulative exploration investment is denoted as an exponential model. The relation among productions and remaining recoverable reserves as well as production cost may be described as an exponential operational cost function. Based on above two relation models and investment effectiveness coefficients of every block, we establish an optimal model whose objective function is net present value (NPV) profit maximum, whose constrain conditions include investment, reserve/production ratio, production and some equality constraints under the mode of sustainable development. It can be solved by genetic algorithms. The result of case study shows that this optimal investment of oilfield development has multi-stage investment structure under given conditions; the model can provide scientific basic theory for oil companies to make a long-term strategic program and investment plan in oil exploration and development, may decrease the subjective blindness in the investment and bring about a reasonable and orderly exploration and development of oil resources.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید