عنوان مقاله ترجمه شده:قدرت نوسانات TCSC و طراحی PSS با استفاده از کنترل مطلوب مودال الگوریتم ژنتیک
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:TCSC Power Oscillation Damping and PSS Design Using Genetic Algorithm Modal Optimal Control
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013International Journal of Engineering & Computer Science8
چکیده فارسی:در این مقاله هماهنگی PSS و POD در یک سیستم قدرت SMIB مجهز به کنترل موثر TCS C. S OME با استفاده از طرح های PSS و POD برای بهبود قدرت پایداری سیستم ارائه شده است. این کنترل کننده سیگنال های مکملی را تولید می کنند، سیگنال خروجی PSS برای دستگاه و دو مرحله طرح پیشفاز و پسفاز برای جبران در POD برای TCS C در ساختار PS S در نظر گرفته شد. طراحی کنترل جدید، کنترل بهینه خطی مرتبط با طرح های کنترل معین، در هر دو طرح PSS و طراحی POD ارائه شده است. با انتخاب اوزان ماتریس Q در رابطه نزدیک با تغییر قطب حلقه، کنترل بهینه معین پیشنهاد شده فرموله شده است. روش GA برای تعیین پارامتر کنترل برای هر دو PS S و POD استفاده شد. پویایی و پایداری سیستم قدرت با کنترل کننده پیشنهادی با استفاده از اغتشاش کوچک به سیستم قدرت، 20٪ تنوع بار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که حضور TCSC در شبکه قدرت ارائه شده توسط PSS و کنترلر POD برای بهبود پایداری سیستم بسیار بالقوه است. 45٪ کاهش اورشوت حاصل شد، آن به طور قابل توجهی از زمان کوتاه به دست آمده است، اگر چه MO POD کوتاه تنها 16٪ از PS S کوتاه تر است. مقادیر ویژه غالب به سمت منطقه با ثبات تر تغییر جهت می دهند، بخشی واقعی از مقادیر ویژه به مقادیر جدید جدید -0.1 در آستانه دست خواهند یافت. این نتیجه نشان می دهد که کنترل بهینه معین پیشنهاد شده دارای یک عملکردی خوبی است. نتایج شبیه سازی نشان داد که نقش کنترل کننده POD غالب تر از PS S است، با این حال هر دو PSS و کنترلر TCSC POD به طور همزمان در حال حاضر یک تعامل مثبت با یکدیگر دارند.
چکیده انگلیسی:This paper presents the coordination of PSS and POD in a SMIB power system equipped with TCSC. Some effective controller using PSS and POD schemes were proposed to improve power system stability. These controllers produced supplementary signals, the PSS output signal for machine and the POD’s for TCS C. A two stage l ead l ag compensator scheme was considered in the PSS structure. A new controller design, linear optimal control associated with modal control schemes, is proposed in both PSS and POD design. By selecting the weighting matrix Q in conjunction with the close loop pole shifting, the proposed modal optimal control has been formulated. The GA method was used to determine the parameter controllers for both PSS and POD. The dynamic and stability of power system with proposed controllers was investigated by using small disturbance to power system, 20% load variation. Simulation results show that the presence of TCSC in power system network provided by PSS and POD controller is very potential to improve system stability. A 45% of overshoot reduction could be reached, it is obtained significantly settling time shorter, although the MO POD shorter only 16% than PSS ones. The dominant eigenvalues shift to the more stable area, the real part of new eigenvalues approach their threshold -0.1. This result indicates that the proposed modal optimal control has a good performance. Simulation results also revealed that the role of POD controller is more dominant than the PSS, however both PSS and TCSC POD controller simul taneously present a positive interaction
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید