عنوان مقاله ترجمه شده:قدرت مدیر عامل شرکت ,کیفیت داخلی و کارایی کمیته حسابرسی در اساس در مقابل ترکیب
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:CEO Power, Internal Control Quality, and Audit Committee Effectiveness in Substance Versus in Form
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Contemporary Accounting Research39
چکیده فارسی:در طول دهه گذشته، به منظور بهبود کارایی کمیته حسابرسی مقررات های جدیدی اتخاذ شده اند. تحقیقات قبلی به طور کلی شواهدی را در حمایت از این مقررات ارایه داده اند و نشان داده اند که کمیته حسابرسی مستقل تر و متخصص تر کارایی بیشتری دارد. ما فرض می کنیم که قدرت مدیر عامل شرکت بهبود ها را در کارایی کمیته حسابرسی که حاصل از اعضای کمیته مستقل و از لحاظ مالی متخصص است را کاهش می دهد یا حذف می کند. بنابراین،قدرت مدیر عامل شرکت ممکن است به یک کمیته حسابرسی منجر شود که در ترکیب کارا به نظر می رسد اما درجوهره و اساس کارایی ندارند . ما یک شاخص مرکب را برای قدرت مدیر عامل شرکت با ترکیب ده ویژگی مدیر عامل شرکت تشکیل می دهیم ومیزان ضعف کنترل داخلی را به عنوان یک پروکسی برای کیفیت نظارت کمیته حسابرسی به کار می گیریم. از آنجا که همه شرکت ها در نمونه ما کمیته حسابرسی کاملا مستقلی دارند ، ما از تخصص مالی برای بررسی تاثیر قدرت مدیر عامل شرکت در کارایی کمیته حسابرسی استفاده می کنیم. ما دریافتیم که، زمانی که قدرت مدیر عامل کم است، تخصص مالی کمیته حسابرسی به طور منفی با بروز ضعف کنترل داخلی در ارتباط است. با این وجود، هر زمان قدرت مدیر عامل شرکت افزایش می یابد، این ارتباط به طور یکنواخت تضعیف می شود. هنگامی که قدرت مدیر عامل شرکت به سطح بالایی می رسد، این ارتباط دیگر منفی نیست. اثر تعدیل کننده قدرت مدیر عامل شرکت در کارایی کمیته حسابرسی برجسته تر است زمانی که مدیر عامل شرکت اجاره بیشتری را از شرکت از طریق تجارت خودی استخراج می کند . نتایج ما با مداخله مدیر عامل در انتخاب مدیر هدایت نمی شوند. مقاله ما نشان می دهد که کمیته های حسابرسی متخصص تر در ترکیب به طور خودکار به نظارت موثرتر تبدیل نمی شود . در عوض، کارایی نظارت اساسی کمیته حسابرسی مشروط به قدرت مدیر عامل شرکت است.
چکیده انگلیسی:During the past decade, new regulations have been adopted to improve audit committee effectiveness. Prior research has generally provided evidence in support of these regulations and suggests that a more independent and expert audit committee is more effective. We posit that CEO power reduces or even eliminates the improvements in audit committee effectiveness resulting from independent and financially expert committee members. Thus, CEO power may result in an audit committee that appears effective in form but is not in substance. We construct a composite index for CEO power by combining ten CEO characteristics and employ the incidence of internal control weaknesses as a proxy for audit committee monitoring quality. Since all the firms in our sample have completely independent audit committees, we use financial expertise to examine the impact of CEO power on audit committee effectiveness. We find that, when CEO power is low, audit committee financial expertise is negatively associated with the incidence of internal control weaknesses. However, as CEO power increases, this association monotonically weakens. When CEO power reaches a sufficiently high level, this association is no longer negative. The moderating effect of CEO power on audit committee effectiveness is more prominent when the CEO extracts more rents from the firm through insider trading. Our results are not driven by the CEO’s involvement in director selection. Our paper suggests that more expert audit committees in form do not automatically translate into more effective monitoring. Rather, the substantive monitoring effectiveness of audit committees is contingent on CEO power.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید