عنوان مقاله ترجمه شده:فرایند ویژگی های مکانیکی شیمیایی و سیمان پورتلند با افزودن آلکانول آمین های جدید
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The mechanochemical process and properties of Portland cement with the addition of new alkanolamines
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2015Powder Technology7
چکیده فارسی:سال ها عامل های ستایش برای کاهش مصرف انرژی در ظرفیت تولید سیمان مورد تحقیق و مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر آلکانوآمین جدیدی مثل N ، N-بیس (2- هیدروکسی اتیل) ایزوپروپانول آمین (DEIPA)،NوN-بیس (2-هیدروکسی پروپیل)-2-آمینواتانول (EDIPA) و N و N و N'،N' تتراکیس (2- هیدروکسی اتیل)اتیلن آمیدین (THEED) ، بر ستایش، تراوایی و خصوصیات فیزیکی سیمان پورتلند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که DEIPA و EDIPA می تواند به طور چشمگیری بقایای غربال را کاهش دهد (45cm) و تراوایی پودر سیمان را بهبود بخشد. این مواد می تواند تراکم پذیری و افت فشار سیمان را تحت تنش نرمال معینی کاهش دهد و در نتیجه از تجمع ذرات سیمان جلوگیری کند. قابل توجه است که DEIPA و EDIPA مقاومت تراکمی کوتاه مدت (3 روزه ) و بلند مدت (28 روزه) را افزایش می دهد. DEIPA می توان به عنوان تسریع کننده برای کاهش زمان تنظیم به کاربرد THEED سهم بیشتری در مقاومت تراکمی بلند مدت دارد.
چکیده انگلیسی:Grinding aids have been researched and used for decades to reduce energy consumption in the process of cement production. In this work, the effects of new alkanolamines, such as N,N-bis(2hydroxyethyl)isopropanolamine (DEIPA), N,N-bis(2-hydroxypropyl)-2-aminoethanol (EDIPA) and N,N,N′,N′tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine (THEED), on the grinding, flowability and physical properties of Portland cement were investigated. The results indicated that DEIPA and EDIPA could significantly decrease the sieve residues (45 μm), and improve the flowability of the cement powder. They could decrease the compressibility and the magnitude of the pressure drop of the cement at a definite normal stress, thereby preventing cement particles from agglomerating. Notably, DEIPA and EDIPA increased both the early (3-day) and late (28day) compressive strengths. DEIPA can be used as an accelerator to shorten the setting time. THEED just provides a greater contribution to the late compressive strength.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید