عنوان مقاله ترجمه شده:طراحی یک موتور لوله ای با چگالی نیروی زیاد
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Design of a High Force Density Tubular Motor
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201426, 9
چکیده فارسی:این مقاله در مورد طراحی، ساخت و صحت سنجی آزمایشگاهی یک موتور مغناطیسی ثابت، خطی، لوله ای، با چگالی نیروی زیاد می باشد که از یک مبدل ماتریسی با چگالی نیروی بالا برای استفاده در صنایع هوا فضا گرفته شده است. این تحقیق همچنین بیان کننده پیاده سازی و صحت سنجی آزمایشگاهی یک تکنیک مدیریت حرارتی جدید برای سیم پیچی فازی ماشین های برقی می باشد. این روش مسیر رسانایی حرارتی بالاتری را بین مرکز شیار و خنک کننده ایجاد کرده و از این رو موجب افزایش جریان حرارتی از مرکز شیار می شود. معرفی طراحی موتور برای اولین بار پس از معرفی تکنیک ارائه شده است. مطالعه نحوه و میزان تاثیر گذاری اجرای تکنیک بر روی عملکرد موتور نیر مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسی دقیقی از جنبه های ساخت نیز ارائه شده و در نهایت، صحت سنجی آزمایشگاهی جهت نشان دادن مقایسه بین نتایج پیش بینی شده و نتایج اندازه گیری شده به دست آمده از تجهیزات آزمایش مورد استفاده قرار می گیرد.
چکیده انگلیسی:This paper deals with the design, construction and experimental verification of a high force density, tubular, linear, permanent magnet motor, driven from a high power density matrix converter for an aerospace application. The work also describes the implementation and experimental verification of a novel, thermal management technique for the phase windings of electrical machines. The technique introduces a higher thermal conductivity path between the centre of the slot and the cooling arrangement, thus increasing the heat flow away from the slot centre. An introduction to the design of the motor is first given, after which an introduction to the technique is presented. A study of how the implementation of the technique affects motor performance is then presented. A detailed overview of the construction aspects is highlighted and finally, experimental validation is used to illustrate the comparison between the predicted results and the measured results, obtained from an instrumented, test rig.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید