عنوان مقاله ترجمه شده:طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد قاب های لرزنده مهاربندی شده و کنترل شده فولادی. بخش دوم: طراحی المان های حفاظت کننده ظرفیت
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Performance-Based Seismic Design of Controlled Rocking Steel Braced Frames. II: Design of Capacity-Protected Elements
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2014American Society of Civil Engineers.11
چکیده فارسی:قاب های لرزنده مهاربندی شده و کنترل شده فولادی (CRSBF ها)، به صورت خود محور در نظر گرفته شده اند تا از آسیب به المان های ساختاری اصلی جلوگیری شود. برای اطمینان از اینکه کل غیرخطی شدگی به المان های مورد نظر در مفصل های لرزنده محدود شده، ظرفیت طراحی شده برای قاب باید مناسب باشد. برای انجام این کار نیاز است دقیق پیک نیروهایی که حین مکانیسم لرزندگی به پیک چرخش می رسند و به احتمال زیاد در تمام قطعات قاب توسعه می یابندپیش بینی شوند. مطالعات پیشین نشان داده اند که پیک نیروی قطعات CRSBF به احتمال زیاد به علت تاثیر حالت های بالاتر شدیدا تحت تاثیر قرار می گیرد، اما این تاثیرات را می توان با طراحی مکانیسم های غیر خطی چندگانه کاهش داد. در این مقاله برای براورد پیک نیروهای المان های قاب، طراحی مکانیزمی اضافی در حالتی که کاهش اثرات حالت های بالاتر مورد نظر باشد و پیش بینی کاهش واکنشی که با اضافه کردن این مکانیسم به دست می آید، روش هایی پیشنهاد شده است. این روش ها با طراحی ساختمان هایی با دو، شش و دوازده طبقه و با وارد کردن سه طرح جایگزین اعتبار سنجی شده اند. در این سه طرح از مکانیسم های متعددی برای کاهش اثرات حالت بالاتر استفاده شده است. شش قاب مورد نظر با استفاده از نرم افزار OPENSEES مدل سازی گردیده و با حداکثر سطح زلزله در نظر گرفته شده، در معرض 44 حرکت زمینی قرار گرفتند. پیک نیروها در قاب های بلندتر فاقد مکانیزم های اضافه، توسط اثرات حالت های بالاتر تحت تاثیر قرار گرفتند، اما این اثرات را می توان با استفاده از روش پیشنهادی برآورد نمود. نیروهای یاد شده را همچنین می توان با طراحی مکانیسم های متعددی کاهش داد و با کمک روش پیشنهادی کاهش این نیرو، پیش بینی مناسبی در سطح طراحی فراهم می گردد.
چکیده انگلیسی:Controlled rocking steel braced frames (CRSBFs) are intended to have a self-centering response that avoids damage to main structural elements. To ensure that all nonlinearity is confined to the intended elements at the rocking joint, the frame must be adequately capacity designed. This requires accurate predictions of the peak forces that are likely to develop in all members of the frame while the rocking mechanism reaches its peak rotation. Previous studies have shown that the peak forces in CRSBF members are likely to be strongly influenced by higher mode effects, but these effects can be mitigated by designing multiple nonlinear mechanisms. This paper proposes methods for estimating the peak forces in frame elements, designing an additional mechanism if it is desired to mitigate higher mode effects, and predicting the reduction in response that will be achieved by adding this mechanism. The methods are validated by designing buildings with two, six, and 12 stories, including three alternative designs that use multiple mechanisms to mitigate the higher mode effects. The six frames are modeled using OpenSees and are subjected to 44 ground motions at the maximum considered earthquake level. The peak forces in the taller frames without additional mechanisms are dominated by higher mode effects, but these effects can be estimated using the proposed method. These forces can also be reduced by designing multiple mechanisms, and the proposed method provides a reasonable design-level prediction of this force reduction.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید