عنوان مقاله ترجمه شده:ضریب موثر و ظاهری انتقال یون کلر به دست آمده از آزمایش انتقال
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The apparent and effective chloride migration coefficients obtained in migration tests
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
12
چکیده فارسی:در این تحقیق میزان ضریب انتقال ظاهری(Dapp) و موثر(Deff) یون کلر به دست آمده از آزمایش انتقال بررسی می گردد. نما های Dapp ارائه شده در بتن نمایانگر این است که که ضریب انتقال ظاهری شدیدا به میزان غلظت وابسته است. همانطور که توضیح داده شد پیوند بین یون های کلر در حالت غلظت پایین یون آزاد کلر بسیار ضعیف می باشد و بنابراین میزان پیشروی نفوذ یون کلر از قسمت جلو در بتن کمی بخاطر پیوند آنها کاهش می یابد. شار انتشار در آزمایش انتقال نسبت به شار انتقال از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. میزان DRCM به دست آمده در آزمایش سریع انتقال یون کلر (RCM) برابر با میزان محاسبه شده Dapp در مکان وجوه نفوذ کلر می باشد که بیانگر این می باشد که DRCM فقط نمایانگر میزان ضریب انتقال در وجه می باشد. یک همبستگی خطی بین DRCM به دست آمده از مدل RCM سنتی و Deff به دست آمده از مدل انتقال کلر که شامل پیوند های خطر خطی یون کلر و تراکم در حالت عدم متعادل دیده میشود.
چکیده انگلیسی:The apparent (Dapp) and effective (Deff) migration coefficients obtained in chloride migration tests are investigat-ed in this study. The presented Dapp profiles in concrete show that the apparent migration coefficient is strongly concentration-dependent. As demonstrated, the binding of chlorides during the migration tests is very low at low free-chloride concentrations and therefore the chloride penetration front progresses throughout the con-crete only slightly retarded by the binding.The diffusion flux during migration tests is shown to be insignificant compared to the migration flux. The DRCM obtained from the Rapid Chloride Migration (RCM) tests are found to be equal to the computed Dapp at the locations of the chloride penetration fronts, which gives an indication that the DRCM represents only the migration coefficient at the front. A linear correlation is found between the DRCM obtained from the traditional RCM model and the Deff obtained from the chloride transport model which includes non-linear chloride binding and concentrations in non-equilibrium.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید