عنوان مقاله ترجمه شده:صرفه جویی انرژی در برنامه ریزی شبکه های سلولی تحت زوم سلولی ناکافی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Energy-Efficient Cellular Network Planning under Insufficient Cell Zooming
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
5
چکیده فارسی:با رشد روزافزون سیستم های سلولی، مصرف انرژی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است. برنامه ریزی شبکه سلولی موجود عمکردگرا می باشد که هدف اش پاسخ گویی به درخواست ها در اوج ترافیک بدون مالحظات بیش از حد در بهره وری انرژی می باشد. متاسفانه، سابقه ی ترافیک در دنیای واقعی نشان داده است که در بسیاری از موارد ، بسیاری از سلول ها در حالت بهره وری پایین قرار دارند. خاموش کردن سلول های خاصی در دوره های ترافیک پایین برای برخی از زمان ثابت شده است که از نظر بهره وری انرژی کارآمد می باشد. با خاموش کردن این سلول ها باقی سلول های در حال کار می بایست ناحیه پوشش خود را با زوم سلولی افزایش دهند تا سرویس دهی را تضمین کنند. با این حال ممکن است بسته به تنظیمات سلول این زوم کردن کافی نباشد. در این مقاله، ما بهره وری انرژی را در برنامه ریزی شبکه شبکه سلولی در نظر می گیریم. پارامتر جدیدی را برای محاسبات ترافیک معرفی می کنیم که نرخ زمانی ترافیک کم τ نام دارد. به منظور خاموش کردن سلول های بیشتردو راه حل قابل دستیابی می باشد : بکارگیری سلول های کوچکتر ولی بیشتر یا پیاده سازی فن آوری پوشش گسترده. ما روی راه حل سابق تمرکز می کنیم تا تنظیمات سلول ها یافته و روش ارزیابی جدیدی ارائه دهیم برای مشخص کردن اینکه آیا استقرار سلولی خاص از نظر انرژی به صرفه است و در مقایسه با طرح قدیمی چه مقدار انرژی می تواند ذخیره کند. نشان داده می شود زمانی که نرخ زوم کردن سلولی به مقدار کافی برسد برای طرح خاصی از خاموش کردن سلول ها ، بکارگیری سلول های بیشتر به صرفه جویی بیشتری در انرژی منجر می شود. همچنین پس از رد کردن آستانه هرچه پارامتر τ بزرگتر باشد صرفه جویی انرژی طرح ما نیز بیشتر خواهد بود.
چکیده انگلیسی:With rapid growth of cellular systems, energy consumption has become a critical issue. The existing cellular network planning is performance-oriented, whose objective is to satisfy peak traffic requirements, without too much considerations on energy efficiency. Unfortunately, real-world traffic profiles have indicated that in most time, most of the cells are in low utilization. Switching off certain cells in low traffic period for some time is proved energy-efficient. To switch off cells, remaining operating cells need to extend their coverage by cell zooming to guarantee service. However, such zooming might be insufficient, depending greatly on cell configurations. In this paper, we consider energy efficiency in cellular network planning. We introduce a new parameter for traffic estimation, which is low traffic time ratio . In order to switch off more cells for insufficient cell zooming, two solutions are feasible: to deploy smaller but more cells or to implement coverage extension technologies. We focus on former solution to determine cell configurations and propose an evaluation method to determine whether certain cell deployment is energy-efficient and how much energy it could save, compared with traditional planning. It is shown that when cell zooming ratio is reaching sufficient for certain switching-off scheme, deploying more cells could be more energy-efficient. Also, after exceeding the threshold, the larger the parameter is, the more energy-efficient our solution is
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید