عنوان مقاله ترجمه شده:شارپ کردن پاسخ یک فیلتر غیر بازگشتی متقارن با استفاده چندگانه از همان فیلتر
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:SHARPENING THE RESPONSE OF A SYMMETRIC NONRECURSIVE FILTER
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
4
چکیده فارسی:هنگامی که داده ها را با استفاده از فیلترها پردازش می کنیم، ضرورت بهبود بخشیدن به عملکرد فیلتر احساس می شود. این امر با افزایش حذف (تلفات) خارج از باند یا با کاهش خطا در باند گذر و یا با هر دو عمل انجام می گیرد. رویکرد اول با عبور دادن مکرر داده ها از فیلتر مشابهی انجام می گیرد. با هر بار عبور از فیلتر در حالی که تلفات خارج از باند بیشتر می شود، خطای باند گذر نیز غالباً تا حد غیر مطلوبی افزایش می یابد. همچنین این امر طول یا مرتبه فیلتر معادل را افزایش می دهد. چگونه می توان عملکرد بهتری را با ترکیب مناسب نتایج عبور چندگانه از فیلتر مشابهی بدست آورد؟ منظور ما از واژه "بهتر" هم خطای باند گذر کمتر و هم حذف یا تلفات بیشتر خارج از باند (باند حذف) است. این فرایند به شارپ کردن (تیز کردن) فیلتر موسوم است. یک روش ساده و قدرتمند برای انجام این عمل با جزئیات تشریح می شود و همچنین بازده محاسباتی آن نیز با بهترین طراحی فیلتر ممکن که مشخصات مشابهی دارد مقایسه می شود. روش طراحی مبنی بر ایده تابع تغییر دامنه است و به فیلترهای غیر بازگشتی متقارن (با جواب ضربه محدود-FIR) با باند گذر و باند حذف تکه ای ثابت محدود می شود. در مقاله چندین مثال گویا نیز آورده می شود.
چکیده انگلیسی:When processing data by filters we often BY MULTIPLE USE OF THE SAME FILTER find it necessary J. F. Kaiser and R. W. Hamming* Bell Laboratories Murray Hill, to improve the performance (loss) or is to of the filter, by decreasing process pass, while the data increasing either by increasing the error in the passband, the out-of-band rejection or both. A first by repeated passes through the same fitter. Each the out-of-band loss, error, often to an undesirable level. the filter. How can we do a better equivalent several passes through passband job It also increases the also increases the of filtering by suitably combining the same error and greater out-of-band, called filter sharpening. A filter? By 'better or length approach passband (order) of the results of we mean both less stopband, toss. This simple, powerful method for this is described in detail, and its computational efficiency is compared best possible filter designs meeting the same specifications. design method, based on the idea of the amplitude change function, symmetric nonrecursive (finite constant pass The Method In and stopbands. Exploratory Analysis of Data impulse response) process is doing to the The is restricted to filters with Several illustrative examples , J. W. Tukey are piecewise given.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید