عنوان مقاله ترجمه شده:شاخص جدید آسیب برای سازه های بتن مسلح تحت بارگذاری لرزه ای
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A NEW DAMAGE INDEX FOR REINFORCED CONCRETE STRUCTURES SUBJECTED TO SEISMIC LOADS
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
5
چکیده فارسی:احتمال آسیب سازه های بتن مسلح تحت بارهای لرزه ای وجود دارد. شاخص آسیب، روش قابل قبولی برای تعیین میزان آسیب می باشد که توسط اکثر محققان مورد استفاده قرار می گیرد. در دهه های اخیر پیشنهادات زیادی برای تعیین این شاخص ارایه شده است. در این مقاله با طبقه بندی مفاهیم موجود در این خصوص به دو گروه اصلی : تجمعی و غیر تجمعی، به بررسی این شاخص پرداخته می شود. شاخص های غیر تجمعی، اثرات بارگذاری چرخه ای را در نظر نمی گیرند در حالیکه شاخص های تجمعی، منطقی تر هستند. با این حال، مشاهده می شود که اکثر شاخص های آسیب موجود قادر به بیان حالت دقیق آسیب سازه های بتن مسلح نمی باشند. یک شاخص آسیب ایده آل در دامنه 0 تا 1 تغییر می کند؛0 بیانگر پاسخ الاستیک و حالت بدون آسیب می باشد در حالی که عدد 1 وضعیت فروریختگی را نشان می دهد؛ بیشتر شاخص های موجود این معیار را ارضاع نمی کنند. در اینجا،یک شاخص جدید آسیب بر مبنای انرژی پسماند(هیسترتیک) پیشنهاد می گردد و عملکرد آن با روش معروفی که توسط پارک و آنگ (1985) پیشنهاد گردیده، بر روی یک ستون که انتهای بالایی آن تحت تغییر مکان عمدی قرار گرفته است، مقایسه می شود.
چکیده انگلیسی:Reinforced concrete structures are likely to experience some damage when subjected to earthquake loading. Damage index is a well accepted way of expressing the extent of damage and is widely used by researchers. Last few decades have seen many concepts for calibrating an appropriate damage index being proposed. This paper presents a detailed review of available concepts by classifying those into two broad categories: non-cumulative and cumulative. Non-cumulative indices do not include the effects of cyclic loading, whilst the cumulative indices are rather more rational. It is however observed that most of the existing damage indices are unable to accurately describe the state of damage of reinforced concrete structures. An ideally damage index should vary within a scale of 0 to 1 – 0 being the state of elastic response whilst 1 should refer to collapse; most of the existing damage indices do not satisfy this criteria. A new damage index based on the hysteretic energy is proposed herein and its performance is compared against the widely accepted concept proposed by Park and Ang (1985) in the case of a column subjected to compulsive cyclic displacement at top. The proposal is still at preliminary stage but it meets the essential criteria for a damage index.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید