عنوان مقاله ترجمه شده:سیستم تخصصی ارزیابی عملکرد مالی ساختارهای مراقبت بهداشتی براساس مجموعه های فازی و KPIها
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:An expert system for financial performance assessment of health care structures based on fuzzy sets and KPIs
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Knowledge-Based Systems10
چکیده فارسی:علاقه به زمینه ارزیابی عملکرد ساختارهای مراقبت بهداشتی در دهه های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در حقیقت احتمال تعیین عملکردهای کلی ساختارهای مراقبت بهداشتی نقش کلیدی در بهینه سازی تخصیص منابع و برنامه ریزی سرمایه گذاری دارد زیرا به کاهش عدم قطعیت عملکرد آینده کمک می کند. در این زمینه، ابزارهای شاخص کلیدی عملکرد (KPI) تهیه شدند تا عملکرد ساختارهای مراقبت بهداشتی از دیدگاه پروسه، سازمانی ، هزینه، مالی و خروجی ارزیابی شود. در عمل آن ها به صورت دوره ای محاسبه می شوند و اثر چندین KPI روی عملکرد کلی ساختار مراقبت بهداشتی توسط مدیریت از طریق قضاوت انسانی یا نرم افزار تعیین می شود که داشبوردهای ترکیبی ایجاد می کند. ارزیابی و پیش بینی عملکرد با توجه به ماهیت ناپایدار خود، معمولا با بکارگیری مدلهای انطباقی کنترل می شود اما این رویکردها نمی تواند ماهیت کل گرای خود عملکرد را منعکس کند یا اثر KPIها روی عملکردهای کلی را دربرگیرد. به منظور غلبه بر این کمبودها، این مطالعه سیستم تخصصی را ارائه می کند که موتور آن بر مجموعه های فازی تکیه دارد و در آن روابط ورودی-خروجی و همبستگی ها از طریق قوانین استنتاج براساس الگوهای سری زمانی مدل سازی شده اند. تمرکز بر ارزیابی عملکرد مالی ساختار مراقبت بهداشتی مثل بیمارستان است. این رویکرد از نوع چندعلمی است زیرا چندین شاخص به عنوان ورودی در نظر گرفته می شوند که به KPIهای خروجی، پروسه و هزینه و اثر آن ها روی سنجش خروجی ارتباط دارند و از نوع مالی می باشند (مثلا بازپرداخت کل). سنجش خروجی که توسط سیستم تخصصی سنجش می شود با آنچه تنها توسط مدل های پیش بینی انطباقی پیش گویی شده مقایسه گردیده و خطا با توجه به مقدار واقعی تعیین شد. نتایج نشان داد که سنجش ها انجام شده با استنتاج فازی توانایی مدل سازی کارآمد روابط واقعی ورودی-خروجی را داشته و از مدل های انطباقی بهتر عمل کردند.
چکیده انگلیسی:Interest in the field of performance assessment of health care structures has grown in recent decades. In fact, the possibility of determining overall performances of health care structures plays a key role in the optimization of resource allocation and investment planning, as it contributes to reducing the uncertainty of future performance. In this context, key performance indicator (KPI) tools have been developed to assess the performance of health care structures from process, organizational, cost, financial, and output points of view. In practice, they are periodically calculated, and the effect of several KPIs on the overall performance of health care structures is determined by management through human judgment or software that provides synthetic dashboards. Given their non-stationary nature, performance assessment and forecasting are generally tackled by employing adaptive models, but these approaches cannot reflect the holistic nature of performance itself, nor take into account the impact of KPIs on the overall performances. In order to overcome these shortcomings, this study presents an expert system whose engine relies on fuzzy sets, in which the input–output relations and correlations have been modeled through inference rules based on time-series trends. The focus is on the financial performance assessment of a health care structure, such as a hospital. The approach is of an interdisciplinary kind, as several indicators were taken as inputs that relate to output, process, and cost KPIs, and their impact on the output measure, which is of a financial kind (namely the total reimbursement). The output measure calculated by the expert system was then compared with that predicted using only adaptive forecasting models, and the error with respect to the actual value was determined. Results showed that measures determined by fuzzy inference, able to effectively model actual input–output relations, outperform those of adaptive models.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید