عنوان مقاله ترجمه شده:سنجش‌های ارگونومیک (کارپژوهی) مبتنی بر عکس با استفاده از ارزیابی سریع آسیب‌های عضلانی مرتبط با فعالیت های اداری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Photograph-based ergonomic evaluations using the Rapid Office Strain Assessment (ROSA)
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Applied Ergonomics7
چکیده فارسی:ارزیابی سریع آسیبهای عضلانی مرتبط با فعالیتهای اداری (ROSA) توسعه داده شد تا عوامل ریسک دخیل در اختلال ماهیچه‌ای-استخوانی را برای دفاتر کاری کامپیوتری ارزیابی کند. این مطالعه اعتبار و پایایی ارزیابی‌های انجام شده‌ی بر مبنای عکس بطریق از راه دور را با کمک‌گرفتن از ارزیابی سریع آسیب‌های عضلانی مرتبط با فعالیت‌های اداری بررسی کرد. بیست و سه کارگاه توسط یک متخصص کارپژوهی در محل ارزیابی شد و از هر کدام 5 عکس ثبت شد. ارزیابی‌های بر مبنای عکس توسط سه متخصص کارپژوهی صورت گرفت. حساسیت و اختصاصی‌بودن مربوط به توانایی ارزیابانِ تحلیلگر عکس به منظور طبقه‌بندی کردن دفاتر کاری به ترتیب 79% و 55% بود. حد متوسط اختصاصی‌بودن در کنار خطاهای مثبت ساختگی ایجاد شده توسط ارزیابان می‌تواند منجر به تحمیل هزینه‌هایی غیرضروری به کارفرما شود. خطا میان نمرات حاصل از ارزیابی در محل و همچنین ارزیابی‌های مبتنی بر عکس برابر 2 واحد از معیار 10 واحدی ارزیابی سریع آسیب‌های عضلانی مرتبط با فعالیت‌های اداری (RMSE ¼ 2.3) به همراه همبستگی متوسط (¼ 2.3) گزارش شد. پایایی‌سنجی از نسبتا خوب تا عالی متغیر بود ((ICC ¼ 0.667 e0.856) و در قیاس با نتایج گذشته قابل قبول بود. منابع خطا شامل اثر اختلاف منظر، تخمین‌های ضعیف از زوایای مفصلی کوچک (به عنوان مثال دست/مچ) و خطاهای مرزی در تلفیق اندام‌نهش‌ ها بود. در حالی که این روش ظرفیت بالقوه‌ای از نقطه نظر روایی و اعتبار از خود نشان داد اما پیشرفت‌های بیشتری باید با توجه به قواعد جمع‌آوری عکس و دیگر قواعد برای ارزیابی سریع آسیب‌های عضلانی مرتبط با فعالیت‌های اداری صورت بگیرد.
چکیده انگلیسی:The Rapid Office Strain Assessment (ROSA) was developed to assess musculoskeletal disorder (MSD) risk factors for computer workstations. This study examined the validity and reliability of remotely con-ducted, photo-based assessments using ROSA. Twenty-three office workstations were assessed on-site by an ergonomist, and 5 photos were obtained. Photo-based assessments were conducted by three er-gonomists. The sensitivity and specificity of the photo-based assessors' ability to correctly classify workstations was 79% and 55%, respectively. The moderate specificity associated with false positive er-rors committed by the assessors could lead to unnecessary costs to the employer. Error between on-site and photo-based final scores was a considerable ~2 points on the 10-point ROSA scale (RMSE ¼ 2.3), with a moderate relationship (r ¼ 0.33). Interrater reliability ranged from fairly good to excellent (ICC ¼ 0.667 e0.856) and was comparable to previous results. Sources of error include the parallax effect, poor es-timations of small joint (e.g. hand/wrist) angles, and boundary errors in postural binning. While this method demonstrated potential validity, further improvements should be made with respect to photo-collection and other protocols for remotely-based ROSA assessments.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید