عنوان مقاله ترجمه شده:سنتر پارک بریتانیا: ساخت و ساز های مربوط به اوقات فراغت که موجب افزایش تنوع زیستی میشوند
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Center Parcs UK: leisure development which achieves biodiversity gains
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010Managing Leisure13
چکیده فارسی:توافق عمومی رو به رشدی در بریتانیا وجود دارد که مدیریت زمین برای حفاظت محیط زیست باید از فعالیت منفی لزوماً حمایتی به یک اقدام مثبت خلاقانه و مدیریتی تبدیل شود. نگهداشت و بهسازی تنوع زیستی، نیروی محرکه سازمان های حفظ محیط زیست چه به صورت قانونی و چه به صورت داوطلبانه می باشد. گسترش فعالیت های مربوط به اوقات فراغت معمولا همراه با تغییر کاربری زمین و تبدیل آن به یک حالت کمتر طبیعی همراه است که تهدیدی برای اهداف زیست محیطی محسوب می شود. ارزیابی های محیطی برای برخی ساخت و سازهای فراغتی که مناطق وسیعی از زمین شامل نواحی حاشیه ای فعالیت تفریحی را در بر می گیرد، اظهار میدارند که چنین گسترشی میتواند باعث بهبود زیست محیطی گردد. این مقاله سه دهکده تفریحی سنتر پارک بریتانیا را که در جنگل های مخروطی تاسیس شده اند را بررسی کرده و افزایشی را که میتواند در تنوع زیستی رخ دهد را توضیح می دهد. مکان یابی دقیق، طراحی و ساخت و ساز محیطی ظریف و روش های مدیرتی که گونه ها و زیستگاه های هدف را تقویت می کنند حائز اهمیت می باشند. پایش اکولوژیکی برای سنجش و تعیین افزایش تنوع زیستی و افزایش اگاهی و تقویت انتظارات بسیار مهم می باشند.
چکیده انگلیسی:There is a growing consensus that land management for nature conservation in the UK must move from being a negative, essentially protectionist, activity to being a positive, creative, managerial one. Maintaining and enhancing biodiversity is the driving force for both statutory and voluntary nature conservation organisations. Leisure development is often associated with a change of land use to a ‘less natural’ environment, which threatens nature conservation interests. However, this does not have to be the case. Environmental assessments for some leisure developments which involve large areas of land, including areas marginal to the main focus of recreational activity, have suggested, at the planning stage, that such developments can result in environmental improvements. This paper examines the three Center Parcs UK Holiday Villages established in coniferous woodland plantations and illustrates the biodiversity gains, which can be achieved. Careful site selection, environmentally sensitive design and construction, and management regimes that foster target species and habitats are important. Ecological monitoring is vital both to quantify and substantiate biodiversity gains and to raise awareness and conŽrm expectations.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید