عنوان مقاله ترجمه شده:سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک: عوامل تعیین کننده و پیامدهای عملکرد
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Managerial investment in mutual funds: Determinants and performance implications
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Journal of Economics and Business17
چکیده فارسی:ما عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مدیریتی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک و اثرات متعاقب این سرمایه گذاری ها را بر روی عملکرد صندوق بررسی می کنیم. با استفاده از داده های پانل نشان می دهیم که میزان سرمایه گذاری در صندوق ها، بر خلاف این فرض رایج که داده های مقطعی نماینده هستند در طول زمان نوسان می کنند. سرمایه گذاری های مدیریتی منعکس کننده ملاحظات پرتفوی شخصی هستند در حالی که همچنین سیگنال دهنده هم راستایی انگیزه با سرمایه گذاران هستند. تاثیر سرمایه گذاری مدیریتی بر عملکرد با اینکه آیا صندوق در مدیریت انفرادی است یا تیمی متفاوت است. عملکرد صندوق زمانی که مدیران سرمایه گذاری بیشتری می کنند برای صندوق با مدیریت انفرادی بالاتر و برای صندوق با مدیریت تیمی پایین تر است. این نتایج با دید بیشتر مدیران انفرادی، و بازده سرمایه گذاری کمتر افراطی صندوق های با مدیریت تیمی سازگار است. نتایج ما نشان می دهد که سرمایه گذاران ممکن است از تمام سیگنال های مدیریتی هم راستایی انگیزه منتفع نشوند چرا که سرمایه گذاری های مدیریتی همچنین منعکس کننده ملاحظات پرتفوی شخصی نیز هستند.
چکیده انگلیسی:We examine the determinants of managerial investments in mutual funds and the subsequentimpacts of these investments on fund performance. By using panel data we show that investment levels fluctuate within funds over time, contrary to the common assumption that cross-sectional data are representative. Managerial investments reflect personal portfolio considerations while also signaling incentive alignment with investors. The impact of managerial investment on performance varies by whether the fund is solo- or teammanaged. Fund performance is higher for solo-managed funds and lower for team-managed funds when managers invest more. These results are consistent with the higher visibility of solo managers, and less extreme investment returns of team-managed funds. Our results suggest investors may not benefit from all managerial signals of incentive alignment as managerial investments also reflect personal portfolio considerations.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید