عنوان مقاله ترجمه شده:سازمان دهی پیش بینی (بصیرت) استراتژیک: شیوه مفهومی "یافتن روش"
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Organizing strategic foresight: A contextual practice of ‘way finding
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2013Futures9
چکیده فارسی:پیش بینی استراتژیک به عنوان نتیجه حاصل از روش های پیش بینی شرکت های بزرگ منجر به رهبری گفتمان در خود ، به عنوان یک مداخله اتفاقی گردیده است و شامل گسترش روش های پیش بینی سازمانی می باشد. ما استدلال می کنیم که چنین رویکردی ناقص بوده و پیش بینی استراتژیک را از منظر برنامه ریزی به نقشی کوچک محدود می نماید. ما به منظور هدایت این موضوع به سوی تحقیقات وسیع تر، به یک دیدگاه جایگزین در پیش بینی استراتژیک، به عنوان شیوه های سازماندهی روزانه نزدیک می شویم. به منظور همراهی با این شیوه پیش بینی استراتژیک، آن را به عنوان یک شیوه مستمر و مفهومی در "یافتن روش" ترسیم می نماییم، که در واقع در سازماندهی روزانه قرار گرفته است. ما چارچوبی را برای یکپارچه سازی پیشنهاد نموده که به بحث جاری در مورد روش جایگزین نظریه پردازی پیش بینی استراتژیک کمک می کند.
چکیده انگلیسی:Strategic foresight as a derived outcome of corporate foresight exercises has led to the dominant discourse on strategic foresight as an episodic intervention encompassing a proliferation of organizational foresight methodologies. We argue that such an approach is flawed, consigning strategic foresight to a narrow function in a planning perspective. To move the field into more fertile pastures for research, we draw on the practice theoretical lenstoprovideanalternativeviewpointonstrategicforesightasabundleofeveryday organizing practices. In keeping with the practice approach to strategic foresight, we delineate strategic foresight as a continuous and contextual practice of ‘wayfinding’, that manifest in everyday situated organizing. We offer an integrating framework that contributes to the ongoing discussions about alternative approaches to theorizing strategic foresight.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید