عنوان مقاله ترجمه شده:روش جدید تعیین موقعیت خطای دوپایانه ایی آسنکرون در خطوط جبران شده ی سری
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A New Unsynchronized Two-Terminals Fault Location Method on Series Compensated Lines
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
7
چکیده فارسی:این مقاله مرتبط به موقعیت خطا در ولتاژهای بالای خطوط جبران شد ی سری است. یک روش جدید برای ارزیابی مسافت خطا پیشنهاد شده است. پارامترهای مربوط به معادلات خط برای توصیف خطوط ارائه شده اند. الگوریتم از اندازه گیری های دو پایانه ی خط استفاده می کند و به داده های سنکرون نیازی ندارد. هیچ اطلاعاتی در مورد مقدار مقاومت خطا و نوع خطا لازم نیست. آزمون های عددی با اندازه گیری نمونه ها در یک محدوده ی زمانی اجرا شد. شبیه سازی ها با استفاده از EMTP-ATP انجام شد. نتایج برای مقاومت محل خطاهای مختلف و مقدار فاصله ی خطا و شرایط نوع خطا گزارش شد.
چکیده انگلیسی:his paper deals with the fault location on high voltage series compensated lines. A new approach to evaluate the fault distance is proposed. The distributed-parameter line equations are preferred to describe the overhead lines. The algorithmuses two-terminal measurements, but those data do not requiresynchronization. No information on the fault resistance value andon the fault type is necessary.Numerical tests with time-domain sampled measurements are carried out. The simulations are performed using EMTP-ATP. Results for various fault resistance and fault distance values, and fault type conditions, are reported.
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید