عنوان مقاله ترجمه شده:روش جدیدی برای ردیابی نگاه با استفاده از مدل الگوی محلی و بردار رگرسور پشتیبانی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:A novel method for gaze tracking by local pattern model and support vector regressor
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2010Signal Processing10
چکیده فارسی:این مقاله بر اساس مدل الگوی محلی (LPM) و بردار رگرسو پشتیبانی(SVR) روشی برای ردیابی نگاه، تحت حرکت مجاز سر ارائه می دهد. LPM ترکیبی از ویزگی های بافت، بر پایه الگوی پیکسلی (PPBTF) و ویژگی های محلی دید دو چشمی بافت (LBP) برای ارزیابی مشخصات بافت از طریق مشخصات چشم به کاربرده شد و یک طرح جدید دوچشمی برای تعیین مختصات فضایی چشم ها استفاده گردید. مشخصات بافت ازLPM و هسبتگی فضایی به منظور ایجاد یک نقشه مسیریابی و در نهایت برای ردیابی نگاه در حرکت مجاز سر به بردار رگرسور (SVR) داده شد. نتایج تجربی نشان می دهد که روش پیشنهادی درتخمین مسیر نگاه دقت بهتری نسبت به روش بازتاب حالت مرکز قرینه (PCCR) دارد.
چکیده انگلیسی:This paper presents a novel eye gaze tracking method with allowable head movement based on a local pattern model (LPM) and support vector regressor (SVR). The LPM, a combination of improved pixel-pattern-based texture feature (PPBTF) and local-binarypattern texture feature (LBP), is employed to calculate texture features from the characteristics of the eyes and a new binocular vision scheme is adopted to detect the spatial coordinates of the eyes. The texture features from LPM and the spatial coordinates together are fed into support vector regressor (SVR) to match a gaze mapping function, and subsequently to track gaze direction under allowable head movement. The experimental results show that the proposed approach results in better accuracy in estimating the gaze direction than the state-of-the-art pupil center corneal reflection (PCCR) method.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید