عنوان مقاله ترجمه شده:رابطه بین ریسک، تعادل ریسک-بازده و پیچیدگی: شواهد و پیامدهای سیاستگذاری برای شرکت های نگهدارنده بانک های ایالات متحده
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:The interaction between risk, return-risk trade-off and complexity: Evidence and policy implications for US bank holding companies
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016Journal of International Financial Markets, Institutions & Money11
چکیده فارسی:ما دو جنبه از ریسک بانک را با تاکید بر رابطه بین آنها بررسی کردیم. علاوه بر این، در سراسر تجزیه و تحلیل، ما بین بانک های پیچیده و غیر پیچیده، فرق قائل شدیم، از طرفی مورد دوم از ریسک پذیری بیشتری برخوردار است. ما به دنبال چگونگی ایجاد این عوامل ریسک در ارتباط با متغییرهای خاص بانکی ، ساختار بازار و متغییرهای اقتصادی هستیم. نتایج کلیدی نشان می دهد که بی ثباتی درآمدها (ریسک تجاری) با توان بازار افزایش می یابد اما با اندازه و خروجی کاهش می یابد، در حالی که ریسک پذیری (ریسک مدیریتی) با توان بازار کاهش می یابد و با اندازه و خروجی افزایش می یابد. علاوه بر این، در بررسی بازده هر واحد ریسک، نتایج نشان می دهند که افزایش بازده و ریسک پذیری با عوامل متغییرهای خاص بانکی و محیط اقتصادی همراه است، در حالی که کاهش ریسک پذیری با ساختار بازار در ارتباط است. این نشان می دهد که مدیریت ریسک، با عوامل تحت کنترل بانک یا بهبود محیط خارجی افزایش می یابد اما با تعامل رقبا کاهش می یابد. بطور کلی، نتایج نشان می دهند که سیاستگذاری باید بر نقدینگی و موجودی صاحبان سهام تمرکز کند که از طرفی این روند باید بصورت ضد دوره ای باشد اما اندازه و ساختار بازار بخودی خود عوامل تعیین کننده ای برای ریسک بالاتر نیستند. در شرایط بحران مالی اخیر، این احتمال وجود دارد که اعتدال بزرگ که به پیشبرد بحران و به ریسک پذیری بالاتری با توجه به رشد اقتصادی بالاتر اما بدون موجودی ضرورری ایجاد شده منجر می شود.
چکیده انگلیسی:We examine two aspects of bank risk with an emphasis on the interaction between them. Moreover, throughout the analysis we differentiate between non-complex and complex banks, the latter of which could be seen as exhibiting a further level of risk. We seek to establish how these risk factors interact with bank specific, market structure and economic variables. Key results indicate that earnings volatility (business risk) increases with market power but decreases with size and output, while risk-taking (managerial risk) decreases with market power and increases with size and output. Furthermore, in examining return per unit of risk, results demonstrate that increased return and risk-taking are associated with bank specific factors and the economic environment, whereas decreased risk taking is associated with market structure. This suggests a management of risk, which increases with factors under bank control or improving external environment but decreases with the interaction of competitors. Overall, the results suggest that policy should focus on liquidity and equity buffers that should operate counter-cyclicality but size and market structure per se are not determining factors for higher risk. In terms of the recent financial crisis, it is likely that the great moderation that proceeded the crisis led to higher risk-taking due to higher economic growth but without the necessary buffers being established.
کلمات کلیدی مقاله:
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید