عنوان مقاله ترجمه شده:رئاليسم وجودي و شبه رئاليسم فردگرا
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Entity realism and singularist semirealism
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
201619
چکیده فارسی:رئاليسم وجودی بینشی است که 'میگوید وجودهای نظری بسیاری در واقعیت وجود دارند'.تازگی اصلی رئاليسم وجودی این بود که نوعی زمینه رئاليسم علمی ایجاد میکرد که نیازی به تایید رئاليسم درباره نظریه ها نبود-طرح کلی این بود که رئاليسم وجودی نسبت به اینکه که ما باید درباره نظریه های علمی رئاليست باشيم حالتی غیر التزامی دارد. بحث من این است که تنها راهی که ر ئاليسم وجودي میتواند در برابر کشمکش رئاليسم دقیق علمی بخاطر نظریه های موجود وارد کردن یک ایفاگر جدید به مناظره رئاليسم علمى است:نیمه رئاليسم فرد گرا(مجرد).
چکیده انگلیسی:Entity realism is the view that ‘a good many theoretical entities do really exist’. The main novelty of entity realism was that it provided an account of scientific realism that did not have to endorse realism about theories—the general proposal was that entity realism is noncommittal about whether we should be realist about scientific theories. I argue that the only way entity realists can resist the pull of straight scientific realism about theories is by endorsing a recent new player in the scientific realism debate: singularist semirealism.
کلمات کلیدی مقاله: , , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید