عنوان مقاله ترجمه شده:دهیدروژناسیون لیتیوم هیدرازینیدوبوران: دیدگاه تحلیل محاسباتی
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Dehydrogenation of lithium hydrazinidoborane: Insight from computational analysis
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
2016ScienceDirect16
چکیده فارسی:با استفاده از رویکرد تئوری تابع چگالی، تحلیل دهیدروژناسیون جزئی فاز گازی برای واحدهای مونومری و نیز دایمری لیتیوم هیدرازینیدوبوران (LiN2 H3 BH3) انجام شده است. اتم ها در فرمالیزم مولکول ها (AIM) برای ایجاد پیوند در مسیرهای واکنشی دلخواه به کار گرفته شده اند. مشاهده ی سطوح انرژی پتانسیل ایزومرهای ساختاری مختلف از هیدرازینیدوبوران (LiHB) مونومری و نیز دایمری پیشنهاد می کند که همه ی واکنش های دهیدروژناسیون ذاتا گرماگیر هستند. تولید هیدروژن از لیتیوم هیدرازینیدوبوران ایده ای را در رابطه با تاثیر مولکول های مجاور روی فرایند دهیدروژناسیون که در حالت جامد رخ می دهد، به وجود می آورد. یون لیتیوم نقش اصلی را در انتقال هیدرید در دهیدروژناسیون اشکال مونومری و دایمری هیدرازینیدوبوران ایفا می کند. به طور خلاصه انتظار می رود محاسبات تئوری ما پرده از مکانیزم تجزیه ی فلزات قلیایی که جانشین ترکیبات نوع هیدرازین بوران می شوند، بردارد.
چکیده انگلیسی:Using the first-principles density functional theory approach, a detailed gas phase dehydrogenation analysis has been carried out for the monomeric as well as the dimeric units of lithium hydrazinidoborane (LiN 2 H 3 BH ). Atoms in molecules formalism (AIM) has been employed in order to get bonding features along the desired reaction pathways. The exploration of potential energy surfaces from different structural isomers of both monomeric and dimeric hydrazinidoborane (LiHB) suggests that all the dehydrogenation reactions are endothermic in nature. Hydrogen generation from the dimeric lithium hydrazinidoborane provides an idea about the effect of neighbouring molecules on the dehydrogenation process occurring in the solid state. The lithium ion plays the central role in transferring the hydride in the dehydrogenation of both the monomeric and dimeric form of hydrazinidoborane. In summary our theoretical calculations are expected to shed light on the decomposition mechanism of alkali metal substituted hydrazine-borane type of compounds. 3
کلمات کلیدی مقاله: , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید