عنوان مقاله ترجمه شده:دستگاه لامی و حلقی در شیر (Panthera leo) جگوار (Panthera onca) ببر (Panthera tigris)، یوزپلنگ (Acinonyx jubatus) و گربه خانگی (Felis silvestris f.catus)
عنوان انگلیسی مقاله ترجمه شده:Hyoid apparatus and pharynx in the lion (Panthera /eo), jaguar (Panthera onca), tiger (Panthera tigris), cheetah (Acinonyx jubatus) and domestic cat (Fe/is si/vestris f. catus)
سال انتشار مقالهنام ژورنالتعداد صفحات مقاله ترجمه شده
200215
چکیده فارسی:در پژوهش حاضر، ساختارِ دستگاه لامی، حلق و موقعیتِ مکانی‌ آنها در شیر، ببر، جگوار، یوزپلنگ و گربه خانگی به گونه‌ای توصیف شده‌اند که تفاوت‌های ریخت‌شناسی میان گونه‌ها و یا زیرخانواده‌های تیره گربه مشخص گردد. در شیر، ببر و جگوار (گونه‌های زیر خانواده پلنگیان ) Epihyoideum یک رباطِ الاستیک است که بینِ ماهیچه‌های جانبی- حلقی و ماهیچه درقی-زبانی واقع شده است به جای آنکه یک عنصر استخوانی باشد که در یوزپلنگ و گربه خانگی دیده می‌شود. ساختار ماهیچه درقی-زبانی فقط در گونه‌های پلنگیان دیده شده است. در شیر و جگوار، ساختار درقی-لامی و غضروفِ درقی توسط یک رباط الاستیک به یکدیگر متصل شده‌اند در حالی که در ببر یک مفصل سینوویال در کار است. در قلاده‌های بالغِ شیر، ببر و جگوار، انتهای شکمی غضروفِ گیجگاهی-لامی چرخیده است و در نتیجه انتهای شکمی نیزه‌ای-لامی نسبت به گیجگاهی-لامی و مبنای جمجمه بصورت خلفی قرار گرفته است. در جگوار‌های تازه متولد شده، دستگاه بلمی دارای جایگاه مشابهی نظیر یوزپلنگان و گربه‌های خانگی است. در قلاده‌های بالغِ زیرخانواده پلنگیان، قاعده‌ای-لامی و حنجره متصل‌شده به آن، دارای جایگاهی هستند که کمی پایین آمده است: آنها در نزدیکی شکافِ سینه قرار دارند، دیواره حلقی و کام نرمِ دهان متعاقبا در جهت خلفی کشیده شده‌اند.‌ در گونه‌های زیرخانواده پلنگیان که در اینجا مطالعه شده‌اند، در جهتِ خلفی کام نرم در خلفِ دهانه حنجره قرار دارد. تفاوت در ویژگی‌های ساختاری در میان زیرخانواده‌های تیره گربه بر روی ویژگی‌های خاصِ ساختار صدایی این حیوانات اثرگذار است.
چکیده انگلیسی:Structures of the hyoid apparatus, the pharynx and their topographical positions in the lion, tiger, jaguar, cheetah and domestic cat were described in order to determine morphological differences between species or subfamilies of the Felidae. In the lion, tiger and jaguar (species of the subfamily Pantherinae} the Epihyoideum is an elastic ligament lying between the lateral pharyngeal muscles and the Musculus (M.) thyroglossus rather than a bony ele­ ment like in the cheetah or the domestic cat. The M. thyroglossus was only present in the species of the Pantherinae studied. In the lion and the jaguar the Thyrohyoideum and the thyroid cartilage are connected by an elastic liga­ ment, whereas in the tiger there is a synovial articulation. In adult individuals of the lion. tiger and jaguar the ventral end of the tympanohyal cartilage is rotated and therefore the ventral end of the attached Stylohyoideum lies caudal to the Tympanohyoideum and the cranial base. In newborn jaguars the Apparatus hyoideus shows a similar topographical position as in adult cheetahs or domestic cats. In adult Pantherinae. the Basihyoideum and the attached larynx occupy a descended position: they are situated near the cranial thoracic aperture. the pharyngeal wall and the soft palate are caudally elongated accordingly. In the Pantherinae examined the caudal end of the soft palate lies dorsal to the glottis. Differences in these morphological features between the subfamilies of the Felidae have an influence on specific structural characters of their vocalizations.
کلمات کلیدی مقاله: , , , ,
دانلود اصل مقاله ترجمه نشده افزودن به سبد خرید